Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2014

Sesja Nr XXXVIII z dnia 05-02-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
317/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok PDFU317-XXXVIII-2014.pdf (170,89KB)
318/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu PDFU318-XXXVIII-2014.pdf (128,70KB)
319/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego. PDFU319-XXXVIII-2014.pdf (92,21KB)
320/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. PDFU320-XXXVIII-2014.pdf (93,99KB)
321/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. PDFU321-XXXVIII-2014.pdf (94,58KB)
322/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020. PDFU322-XXXVIII-2014.pdf (149,50KB)
323/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce PDFU323-XXXVIII-2014.pdf (126,61KB)
324/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFU324-XXXVIII-2014.pdf (94,06KB)
325/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce PDFU325-XXXVIII-2014.pdf (125,16KB)
326/XXXVIII/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna PDFU326-XXXVIII-2014.pdf (91,94KB)
327/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno PDFU327-XXXVIII-2014.pdf (128,46KB)
328/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2014 rok PDFU328-XXXVIII-2014.pdf (228,28KB)
329/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU329-XXXVIII-2014.pdf (104,66KB)

Sesja Nr XXXIX z dnia 27-03-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
330/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU330-XXXIX-2014.pdf (26,74KB)
PDFZ1U330-XXXIX-2014.pdf (1,69MB)
PDFZ2U330-XXXIX-2014.pdf (28,46KB)
331/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU331-XXXIX-2014.pdf (711,05KB)
332/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka środków stanowiących fundusz sołecki PDFU332-XXXIX-2014.pdf (124,41KB)
333/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU333-XXXIX-2014.pdf (129,16KB)
PDFZ1U333-XXXIX-2014.pdf (4,48MB)
PDFZ2U333-XXXIX-2014.pdf (1,35MB)
334/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014 PDFU334-XXXIX-2014.pdf (189,45KB)
335/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł – Aleksandrów i na poszerzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka PDFU335-XXXIX-2014.pdf (127,21KB)
336/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha PDFU336-XXXIX-2014.pdf (128,97KB)
337/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce PDFU337-XXXIX-2014.pdf (122,47KB)
338/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU338-XXXIX-2014.pdf (125,90KB)
339/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki PDFU339-XXXIX-2014.pdf (211,02KB)
340/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie przekazania skargi PDFU340-XXXIX-2014.pdf (117,80KB)
341/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. PDFU341-XXXIX-2014.pdf (137,71KB)

Sesja Nr XL z dnia 30-04-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
342/XL/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU342-XL-2014.zip (2,99MB)
343/XL/2014 Uchwała w sprawie  zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU343-XL-2014.pdf (157,82KB)
344/XL/2014 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU344-XL-2014.pdf (131,52KB)
345/XL/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. PDFU345-XL-2014.pdf (210,04KB)
346/XL/2014 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU346-XL-2014.pdf (202,42KB)
347/XL/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. PDFU347-XL-2014.pdf (715,69KB)

Sesja Nr XLI z dnia 07-05-2014 r.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2014 r. nie podjęto żadnych uchwał.

 

Sesja Nr XLII z dnia 17-06-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
348/XLII/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. PDFU348-XLII-2014.pdf (130,93KB)
349/XLII/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. PDFU349-XLII-2014.pdf (260,55KB)
350/XLII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. PDFU350-XLII-2014.pdf (199,45KB)
351/XLII/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU351-XLII-2014.zip (4,58MB)
352/XLII/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU352-XLII-2014.pdf (144,95KB)
353/XLII/2014 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU353-XLII-2014.pdf (128,47KB)
354/XLII/2014 Uchwała w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFU354-XLII-2014.pdf (206,18KB)
355/XLII/2014 Uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Praszka PDFU355-XLII-2014.pdf (204,59KB)
356/XLII/2014 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU356-XLII-2014.pdf (200,44KB)
357/XLII/2014 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Praszka PDFU357-XLII-2014.pdf (239,36KB)
358/XLII/2014 Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka. PDFU358-XLII-2014.pdf (94,93KB)
359/XLII/2014 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka
zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28.
PDFU359-XLII-2014.pdf (142,14KB)
360/XLII/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/15 o pow. 0,0127 ha PDFU360-XLII-2014.pdf (126,07KB)
361/XLII/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Praszki. PDFU361-XLII-2014.pdf (124,05KB)
362/XLII/2014 Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum. PDFU362-XLII-2014.pdf (124,61KB)

Sesja Nr XLIII z dnia 20-08-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
363/XLIII/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU363-XLIII-2014.pdf (122,49KB)
364/XLIII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Szyszków PDFU364-XLIII-2014.pdf (202,41KB)
365/XLIII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku” PDFU365-XLIII-2014.pdf (129,02KB)
366/XLIII/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę Praszka  
w kapitale zakładowym  Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.
PDFU366-XLIII-2014.pdf (130,50KB)
367/XLIII/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej PDFU367-XLIII-2014.pdf (129,18KB)

Sesja Nr XLIV z dnia 30-09-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
368/XLIV/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU368-XLIV-2014.zip (4,58MB)
369/XLIV/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU369-XLIV-2014.pdf (158,54KB)
370/XLIV/2014 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU370-XLIV-2014.pdf (210,87KB)
371/XLIV/2014 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFU371-XLIV-2014.pdf (130,26KB)

Sesja Nr XLV z dnia 28-10-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
372/XLV/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2015 rok. PDFU372-XLV-2014.pdf (25,86KB)
PDFZU372-XLV-2014.pdf (2,15MB)
373/XLV/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2015 PDFU373-XLV-2014.pdf (290,63KB)
374/XLV/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Praszce przy ulicy Powstańców Śl. PDFU374-XLV-2014.pdf (130,30KB)
375/XLV/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU375-XLV-2014.pdf (135,12KB)
376/XLV/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU376-XLV-2014.pdf (464,55KB)

Sesja Nr XLVI z dnia 12-11-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
377/XLVI/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU377-XLVI-2014.pdf (145,00KB)
378/XLVI/2014 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU378-XLVI-2014.pdf (97,42KB)
379/XLVI/2014 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU379-XLVI-2014.pdf (104,19KB)
380/XLVI/2014 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji  Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu łóżek na Oddział Chirurgii PDFU380-XLVI-2014.pdf (123,79KB)
381/XLVI/2014 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym PDFU381-XLVI-2014.pdf (89,77KB)

Sesja Nr I z dnia 28-11-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
1/I/2014 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU1-I-2014.pdf (164,77KB)
2/I/2014 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w  Praszce. PDFU2-I-2014.pdf (164,57KB)
3/I/2014 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w  Praszce PDFU3-I-2014.pdf (167,25KB)

Sesja Nr II z dnia 08-12-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
4/II/2014 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU4-II-2014.pdf (173,98KB)
5/II/2014 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU5-II-2014.pdf (183,27KB)
6/II/2014 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok PDFU6-II-2014.pdf (93,63KB)
7/II/2014 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU7-II-2014.pdf (104,59KB)
8/II/2014 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU8-II-2014.pdf (126,74KB)
9/II/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU9-II-2014.pdf (113,85KB)

Sesja Nr III z dnia 29-12-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
10/III/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU10-III-2014.zip (1,72MB)
11/IIII/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU11-III-2014.pdf (143,55KB)
12/III/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPU12-III-2014.zip (4,61MB)
13/III/2014 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2015 rok PDFU13-III-2014.pdf (1,92MB)
14/III/2014 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki PDFU14-III-2014.pdf (122,86KB)
15/III/2014 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki PDFU15-III-2014.pdf (201,49KB)
16/III/2014 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Oleskiego zadania pn. „Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane  w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Praszka”. PDFU16-III-2014.pdf (130,68KB)
PDFZU16-III-2014.pdf (234,01KB)
17/III/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2015 rok PDFU17-III-2014.pdf (230,93KB)
18/III/2014 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU18-III-2014.pdf (185,54KB)