Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konusltacje dotyczące programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zmianami)w Urzędzie Miejskim w Praszce został przygotowany w celu poddania konsultacjom projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Burmistrz Praszki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach.

Konsultacje potrwają do dnia 23 października 2014 roku.

Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy w 2015 r. należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka,
z dopiskiem "PROGRAM WSPÓŁPRACY”

Projekt programu wraz z zarządzeniem Burmistrza udostępniony jest poniżej:
Z91-2014.pdf

Praszka, 2014-10-16

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński