Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór trzech dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka.

Wyniki naboru:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: PDFinf20141008-1.pdf (217,15KB)
Informacja o wynikach naboru: PDFinf20141008-2.pdf (276,59KB)


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Praszki ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór trzech dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka.

I. Podstawa prawna:

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
 2. art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);
 3. porozumienia nr 49/P/PO/2014 w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji opiekuna dziennego w ramach projektu POKL.6.1.1-16-002/13 "Powrót do zatrudnienia" zawartego pomiędzy WUP Opole a Gminą Praszka z dnia 29 stycznia 2014 roku;
 4. uchwały nr 324/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania;
 5. uchwały nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna , zm. Uchwała nr 326/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

II. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Gmina Praszka ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział 853, rozdział: 85307).

 1. Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Wysokość środków w 2014 roku – 30.000,00 zł.

Realizacja zadania odbywa się na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

III. Cel zadania.

Wybór trzech dziennych opiekunów, którzy zapewnią opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

IV. Termin realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku.

V. Miejsce realizacji zadania.

Gmina Praszka.

VI. Wymagania dotyczące kandydatów.

 1. Do składania ofert zaprasza się osoby fizyczne, które:
  1. posiadają tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka;
  2. dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  3. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona ani ograniczona;
  4. wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  5. nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
  6. posiadają warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi:
  7. odbyły 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna posiadającego kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
  8. odbyły:
   1. 160-godzinne szkolenie, o którym mowa w art. 39 ust.1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 poparte zaświadczeniem o ukończeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), albo
   2. 40 godzinne szkolenie uzupełniające, o którym mowa w art. 39 ust.1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub też
   3. 280-godzinne szkolenie w zawodzie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, zawierające pełen zakres programowy szkolenia 160-godzinnego;
  9. do odbycia szkolenia o którym mowa w ust. 7 nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
 2. W celu weryfikacji spełnienia warunków lokalowych u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

VII. Warunki realizacji zadania:

 1. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
  1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dziecka.
 2. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Umowę ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie zawiera Burmistrz Praszki.
 3. Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu badaniu sanitarno-epidemiologicznemu.
 4. W ramach konkursu planuje się finansowanie dziennego opiekuna zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz uchwałą uchwały nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna , zm. Uchwała nr 326/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 5 lutego 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna. Wynagrodzenie dziennego opiekuna płatne jest za rzeczywiście przepracowane godziny opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 5. Opieka sprawowana będzie maksymalnie 9 h dziennie, dostosowana do potrzeb rodziców (uczestników projektu).
 6. Dzienny opiekun zatrudniany jest przez Burmistrza Praszki na podstawie umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 7. Dzienny opiekun, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych.

VIII. Wymagane dokumenty.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez kandydata na dziennego opiekuna.
 2. Kserokopia dowodu osobistego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.
 4. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka (np. akt własności, umowa najmu).
 5. Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszona ani ograniczona.
 6. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
 8. Dokument/y potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna zgodnie z art.39 ust.1 pkt 6 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 9. Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 10. Kserokopia książeczki sanitarno – epidemiologicznej ważnej przez okres nie krótszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oferty - poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 11. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do pracy w charakterze dziennego opiekuna wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu do złożenia oferty.
 12. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w celach przeprowadzania konkursu na opiekuna.

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

IX. Termin składania ofert.

 1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce: Praszka, Plac Grunwaldzki 13, w terminie do dnia 3 października 2014 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Praszka ” oraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu oferenta. Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

X. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Otwarcie ofert oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert nastąpi przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Praszki.
 2.  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.
 3. Oferty poprawne pod względem formalnym zostaną ocenione przez Komisje Konkursową pod względem merytorycznym.
 4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria (punktacja w skali 0 – 5 pkt.):
  1. kompletność oferty i załączników;
  2. realność wykonania zadania przez kandydata na opiekuna dziennego;
  3. posiadanie adekwatnego do realizacji zadania lokalu;
  4. udokumentowanie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursu;
  5. doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 5. Po ocenie merytorycznej Komisja Konkursowa przedłoży Burmistrzowi Praszki rekomendacje co do wyboru opiekunów.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Ostateczną decyzję o wyborze podejmie Burmistrz Praszki.
 9. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Praszka , na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Praszce.
 10. Burmistrz Praszki zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
 11. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Praszka.

XI. Informacje dodatkowe.

W roku 2014 zawarto 1 umowę o świadczenie usług przez dziennego opiekuna.

Konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2014 ogłaszany jest po raz drugi.

Dodatkowych informacji udzielają: Danuta Janikowska - tel. 34/3591-009 w. 120 oraz Anna Koziołek – tel. 34 3591 009 w.116.

 

Załączniki:
Zarządzenie Burmistrza Praszki - Z82-2014
Formularz oferty - RTFFormularz oferty.rtf (182,98KB)
Załączniki do formularza oferty - Załączniki do oferty.zip