Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - ROK 2009

Nr: Data: Temat: Załącznik:
Or.0151/1/2009 02-01-2009 Zarządzenie zmieniające Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. PDFZ0151-1-2009.pdf
Or.0151/2/2009 05-01-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-2-2009.pdf
ZIPZZ0151-2-2009.zip
Or.0151/3/2009 06-01-2009 Zarządzenie w sprawie cenika usług krytej pływalni w Praszce PDFZ0151-3-2009.pdf
Or.0151/4/2009 06-01-2009 Zarządzenie w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Praszka oraz zakładowego planu kont dla Urzędu Miejskiego w Praszce. PDFZ0151-4-2009.pdf
Or.0151/5/2009 06-01-2009 Zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WDS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Praszce oraz jednostki organizacyjne Gminy Praszka. PDFZ0151-5-2009.pdf
Or.0151/6/2009 10-02-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-6-2009.pdf
Or.0151/7/2009 23-02-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-7-2009.pdf
Or.0151/8/2009 23-02-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-8-2009.pdf
Or.0151/9/2009 04-03-2009 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-9-2009.pdf
Or.0151/10/2009 10-03-2009 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok PDFZ0151-10-2009.pdf
ZIPZZ0151-10-2009.zip
Or.0151/11/2009 10-03-2009 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza PDFZ0151-11-2009.pdf
Or.0151/12/2009 19-03-2009 Zarządzenie w sprawie zmiany adresu lokalu wyborczego, będącego siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 PDFZ0151-12-2009.pdf
Or.0151/13/2009 19-03-2009 Zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ0151-13-2009.pdf
Or.0151/14/2009 27-03-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Kapituły nagrodu dla szczególnie zasłużonych w gminie Praszka PDFZ0151-14-2009.pdf
Or.0151/15/2009 27-03-2009 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFZ0151-15-2009.pdf
Or.0151/16/2009 26-03-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-16-2009.pdf
Or.0151/17/2009 30-03-2009 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-17-2009.pdf
Or.0151/18/2009 30-03-2009 Zarządzenie w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej PDFZ0151-18-2009.pdf
Or.0151/19/2009 07-04-2009 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko DYREKTORA:
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu
PDFZ0151-19-2009.pdf
Or.0151/20/2009 08-04-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ0151-20-2009.pdf
Or.0151/21/2009 08-04-2009 Zarządzenie w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. PDFZ0151-21-2009.pdf
Or.0151/22/2009 16-04-2009 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151-22-2009.pdf
Or.0151/23/2009 20-04-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko DYREKTORA
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu
PDFZ0151-23-2009.pdf
Or.0151/24/2009 21-04-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-24-2009.pdf
Or.0151/25/2009 22-04-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ0151-25-2009.pdf
Or.0151/27/2009 08-05-2009 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ0151-27-2009.pdf
Or.0151/28/2009 11-05-2009 Zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Praszka PDFZ0151-28-2009.pdf
Or.0151/29/2009 11-05-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ0151-29-2009.pdf
Or.0151/30/2009 15-05-2009 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce PDFZ0151-30-2009.pdf
Or.0151/31/2009 15-05-2009 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce PDFZ0151-31-2009.pdf
Or.0151/32/2009 15-05-2009 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce PDFZ0151-32-2009.pdf
Or.0151/33/2009 19-05-2009 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia operatorów obsługi inforamtycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFZ0151-33-2009.pdf
Or.0151/34/2009 21-05-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-34-2009.pdf
Or.0151/35/2009 25-05-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-35-2009.pdf
Or.0151/36/2009 25-05-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-36-2009.pdf
Or.0151/37/2009 25-05-2009 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Praszce PDFZ0151-37-2009.pdf
Or.0151/38/2009 25-05-2009 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu PDFZ0151-38-2009.pdf
Or.0151/39/2009 25-05-2009 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ0151-39-2009.pdf
Or.0151/40/2009 29-05-2009 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ0151-40-2009.pdf
Or.0151/41/2009 03-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-41-2009.pdf
Or.0151/42/2009 03-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-42-2009.pdf
Or.0151/43/2009 09-06-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ0151-43-2009.pdf
Or.0151/44/2009 23-06-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-44-2009.pdf
Or.0151/45/2009 24-06-2009 Zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych PDFZ0151-45-2009.pdf
Or.0151/46/2009 30-06-2009 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce PDFZ0151-46-2009.pdf
Or.0151/47/2009 30-06-2009 Zarządzenie Burmistrza Praszki PDFZ0151-47-2009.pdf
Or.0151/48/2009 30-06-2009 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu PDFZ0151-48-2009.pdf
Or.0151/49/2009 24-06-2009 Zarządzenie w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników PDFZ0151-49-2009.pdf
Or.0151/50/2009 03-07-2009 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ0151-50-2009.pdf
Or.0151/51/2009 08-07-2009 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnegio przekazania rzeczy PDFZ0151-51-2009.pdf
Or.0151/52/2009 09-07-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-52-2009.pdf
Or.0151/53/2009 16-07-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubioegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ0151-53-2009.pdf
Or.0151/54/2009 10-08-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-54-2009.pdf
Or.0151/55/2009 20-08-2009 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie w gminie Praszka PDFZ0151-55-2009.pdf
Or.0151/56/2009 26-08-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-56-2009.pdf
Or.0151/57/2009 02-09-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-57-2009.pdf
Or.0151/58/2009 02-09-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-58-2009.pdf
Or.0151/59/2009 25-09-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-59-2009.pdf
Or.0151/60/2009 28-09-2009 Zarządzenie w sprawie niewykonania prawa pierwokupu PDFZ0151-60-2009.pdf
Or.0151/61/2009 30-09-2009 Zarządzenie PDFZ0151-61-2009.pdf
Or.0151/62/2009 09-10-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-62-2009.pdf
Or.0151/63/2009 09-10-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-63-2009.pdf
Or.0151/64/2009 02-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 PDFZ0151-64-2009.pdf
Or.0151/65/2009 02-11-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 PDFZ0151-65-2009.pdf
Or.0151/66/2009 03-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-66-2009.pdf
Or.0151/67/2009 03-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-67-2009.pdf
Or.0151/68/2009 06-11-2009 Zarządzenie w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniaszczenia dokumentacji niearchiwalnej. PDFZ0151-68-2009.pdf
Or.0151/69/2009 12-11-2009 Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na 2010 rok PDFZ0151-69-2009.pdf
Or.0151/70/2009 17-11-2009 Zarządzenie w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Praszka PDFZ0151-70-2009.pdf
Or.0151/71/2009 18-11-2009 Zarządzenie w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne PDFZ0151-71-2009.pdf
Or.0151/72/2009 18-11-2009 Zarządzenie w sprawie określenia stawki czynszu za lokale socjalne PDFZ0151-72-2009.pdf
Or.0151/73/2009 19-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-73-2009.pdf
Or.0151/74/2009 26-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-74-2009.pdf
Or.0151/75/2009 26-11-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-75-2009.pdf
Or.0151/76/2009 27-11-2009 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w użytkowniae nieruchomości zabudowanej PDFZ0151-76-2009.pdf
Or.0151/77/2009 02-12-2009 Zarządzenie w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Praszce Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego (mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych. PDFZ0151-77-2009.pdf
Or.0151/78/2009 04-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-78-2009.pdf
Or.0151/79/2009 10-12-2009 Zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Praszce PDFZ0151-79-2009.pdf
Or.0151/80/2009 10-12-2009 Zarządzenie w sprawie opracowania planu ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz powołania elementów organizacyjnych ewakuacji i przyjęcia ludności PDFZ0151-80-2009.pdf
Or.0151/81/2009 10-12-2009 Zarządzenie w sprawie określenia czynszu dzierżawnego za stanowisko handlowe ma placu targowym w Praszce przy ul. Piłsudskiego PDFZ0151-81-2009.pdf
Or.0151/82/2009 17-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-82-2009.pdf
Or.0151/83/2009 17-12-2009 Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy sprzętu komputerowego PDFZ0151-83-2009.pdf
Or.0151/84/2009 17-12-2009 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności skłądników majątku ruchomego do dalszego wykorzystania znajdującego się w Urzędzie Miejskim w Praszce PDFZ0151-84-2009.pdf
Or.0151/85/2009 29-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-85-2009.pdf
Or.0151/86/2009 29-12-2009 Zarządzenie Burmistrza PDFZ0151-86-2009.pdf
Or.0151/87/2009 31-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-87-2009.pdf
Or.0151/88/2009 31-12-2009 Zarządzenie w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok PDFZ0151-88-2009.pdf
Or.0151/89/2009 31-12-2009 Zarządzenie w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych Radzie Miejskiej PDFZ0151-89-2009.pdf
Or.0151/90/2009 31-12-2009 Zarządzenie w sprawie przekazania sprzetu rehabilitacyjnego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFZ0151-90-2009.pdf
Or.0151/91/2009 31-12-2009 Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Praszki do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych PDFZ0151-91-2009.pdf