Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy - ROK 2007

Zarządzenie nr Or 0151/1/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Praszka oraz zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.051/1/07

Zarządzenie nr Or 0151/2/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji ds. konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rozterk w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości - PDFZarządzenie nr Or.051/2/07

Zarządzenie nr Or 0151/3/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do likwidacji rzeczowych składników majątkowych - PDFZarządzenie nr Or.051/3/07

Zarządzenie nr Or 0151/4/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie niwykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie nr Or.051/4/07

Zarządzenie nr Or 0151/5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu potrzeb wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2007 - PDFZarządzenie nr Or.051/5/07

Zarządzenie nr Or 0151/6/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/6/07

Zarządzenie nr Or 0151/7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy Praszka na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/7/07, załączniki - ZIPZałączniki do zarządzenia nr Or.051/7/07

Zarządzenie nr Or 0151/8/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych - PDFZarządzenie nr Or.051/8/07

Zarządzenie nr Or 0151/9/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta i Gminy Praszka - PDFZarządzenie nr Or.051/9/07

Zarządzenie nr Or 0151/10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie nr Or.051/10/07

Zarządzenie nr Or 0151/11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Praszce sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami - PDFZarządzenie nr Or.0151/11/07, załącznik do zarządzenia - ZIPZałącznik do zarządzenia nr Or.0151/11/07

Zarządzenie nr Or 0151/12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/12/07, załączniki do zarządzenia - ZIPZałączniki do zarządzenia nr Or.0151/12/07

Zarządzenie nr Or 0151/13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie norm zatrudnienia w placówkach oświatowych - PDFZarządzenie nr Or.0151/13/07

Zarządzenie nr Or 0151/14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy Praszka organizacjom pozarządowym na realizację zadań zawartych w Miejsko-Gminnym Programi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/14/07

Zarządzenie nr Or 0151/15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce Komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych - PDFZarządzenie nr Or.0151/15/07

Zarządzenie nr Or 0151/16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 marca 2007 roku uchylające zarządzenie w sprawie powołania Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych - PDFZarządzenie nr Or.0151/16/07

Zarządzenie nr Or 0151/17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/17/07

Zarządzenie nr Or 0151/18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Praszka - PDFZarządzenie nr Or.0151/18/07

Zarządzenie nr Or 0151/19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 marca 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/19/2007

Zarządzenie nr Or 0151/20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/20/2007

Zarządzenie nr Or 0151/21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/21/2007

Zarządzenie nr Or 0151/22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/22/2007

Zarządzenie nr Or 0151/23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie powowłania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora:
- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie
- Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/23/2007

Zarządzenie nr Or 0151/24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/24/2007

Zarządzenie nr Or 0151/25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu - PDFZarządzenie nr Or.0151/25/2007

Zarządzenie nr Or 0151/26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich -  PDFZarządzenie nr Or.0151/26/2007

Zarządzenie nr Or 0151/27/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/27/2007

Zarządzenie nr Or 0151/28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/28/2007

Zarządzenie nr Or 0151/29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - PDFZarządzenie nr Or.0151/29/2007

Zarządzenie nr Or 0151/30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/30/2007

Zarządzenie nr Or 0151/31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 maja 2007 roku o powołaniu zespołu powypadkowego - PDFZarządzenie nr Or.0151/31/2007

Zarządzenie nr Or 0151/32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 maja 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/32/2007

Zarządzenie nr Or 0151/33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 maja 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/33/2007

Zarządzenie nr Or 0151/34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Miasta i Gminy Praszka na potrzeby obronne - PDFZarządzenie nr Or.0151/34,/2007

Zarządzenie nr Or 0151/35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie spisu i przekazania dokumentów i wyposażenia w budynku filii przedszkola w Brzezinach - PDFZarządzenie nr Or.0151/35/2007

Zarządzenie nr Or 0151/36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/36/2007

Zarządzenie nr Or 0151/37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie - PDFZarządzenie nr Or.0151/37/2007

Zarządzenie nr Or 0151/38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach - PDFZarządzenie nr Or.0151/38/2007

Zarządzenie nr Or 0151/39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/39/2007

Zarządzenie nr Or 0151/40/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/40/2007

Zarządzenie nr Or 0151/41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZarządzenie nr Or.0151/41/2007

Zarządzenie nr Or 0151/42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/42/2007

Zarządzenie nr Or 0151/43/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/43/2007

Zarządzenie nr Or 0151/44/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 czerwca 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/44/2007

Zarządzenie nr Or 0151/45/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/45/2007

Zarządzenie nr Or 0151/46/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/46/2007

Zarządzenie nr Or 0151/47/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZarządzenie nr Or.0151/47/2007

Zarządzenie nr Or 0151/48/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i stroju szkolnego - PDFZarządzenie nr Or.0151/48/2007

Zarządzenie nr Or 0151/49/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - PDFZarządzenie nr Or.0151/49/2007

Zarządzenie nr Or 0151/50/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/50/2007

Zarządzenie nr Or 0151/51/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 sierpnia 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/51/2007

Zarządzenie nr Or 0151/52/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/52/2007

Zarządzenie nr Or 0151/53/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/53/2007

Zarządzenie nr Or 0151/54/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/54/2007

Zarządzenie nr Or 0151/55/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/54/2007

Zarządzenie nr Or 0151/57/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/57/2007

Zarządzenie nr Or 0151/58/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 26 września 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/58/2007

Zarządzenie nr Or 0151/59/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych - PDFZarządzenie nr Or.0151/59/2007

Zarządzenie nr Or 0151/60/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 września 2007 roku - PDFZarządzenie nr Or.0151/60/2007

Zarządzenie nr Or 0151/61/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/61/2007

Zarządzenie nr Or 0151/62/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/62/2007

Zarządzenie nr Or 0151/63/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Praszce - PDFZarządzenie nr Or.0151/63/2007

Zarządzenie nr Or 0151/64/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZarządzenie nr Or.0151/64/2007

Zarządzenie nr Or 0151/65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/65/2007

Zarządzenie nr Or 0151/66/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie wprowdzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów - PDFZarządzenie nr Or.0151/66/2007

Zarządzenie nr Or 0151/67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy - PDFZarządzenie nr Or.0151/67/2007

Zarządzenie nr Or 0151/68/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 1 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. - PDFZarządzenie nr Or.0151/68/2007

Zarządzenie nr Or 0151/69/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/69/2007

Zarządzenie nr Or 0151/70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/70/2007

Zarządzenie nr Or 0151/71/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 18 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZarządzenie nr Or.0151/71/2007

Zarządzenie nr Or 0151/72/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 30 paźdzeirnika 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/72/2007

Zarządzenie nr Or 0151/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie nr Or.0151/73/2007

Zarządzenie nr Or 0151/74/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/74/2007

Zarządzenie nr Or 0151/75/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/75/2007

Zarządzenie nr Or 0151/76/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmian do budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/76/2007

Zarządzenie nr Or 0151/77/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/77/2007

Zarządzenie nr Or 0151/78/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008  - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/78/2007

Zarządzenie nr Or 0151/79/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008  - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/79/2007

Zarządzenie nr Or 0151/80/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/80/2007

Zarządzenie nr Or 0151/81/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/81/2007

Zarządzenie nr Or 0151/82/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/82/2007

Zarządzenie nr Or 0151/83/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/83/2007

Zarządzenie nr Or 0151/84/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wyceny samochodu pożarniczego - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/84/2007

Zarządzenie nr Or 0151/85/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu na 2007 rok - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/85/2007

Zarządzenie nr Or 0151/86/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2007 roku - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/86/2007

Zarządzenie nr Or 0151/87/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych gminy - PDFZarządzenie Burmistrza nr Z0151/87/2007