Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2014

Sesja Nr XXXVIII z dnia 05-02-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
317/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok PDFU317-XXXVIII-2014.pdf
318/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu PDFU318-XXXVIII-2014.pdf
319/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego. PDFU319-XXXVIII-2014.pdf
320/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. PDFU320-XXXVIII-2014.pdf
321/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. PDFU321-XXXVIII-2014.pdf
322/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020. PDFU322-XXXVIII-2014.pdf
323/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce PDFU323-XXXVIII-2014.pdf
324/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFU324-XXXVIII-2014.pdf
325/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce PDFU325-XXXVIII-2014.pdf
326/XXXVIII/2014 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna PDFU326-XXXVIII-2014.pdf
327/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno PDFU327-XXXVIII-2014.pdf
328/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2014 rok PDFU328-XXXVIII-2014.pdf
329/XXXVIII/2014 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU329-XXXVIII-2014.pdf

Sesja Nr XXXIX z dnia 27-03-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
330/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU330-XXXIX-2014.pdf
PDFZ1U330-XXXIX-2014.pdf
PDFZ2U330-XXXIX-2014.pdf
331/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU331-XXXIX-2014.pdf
332/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka środków stanowiących fundusz sołecki PDFU332-XXXIX-2014.pdf
333/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU333-XXXIX-2014.pdf
PDFZ1U333-XXXIX-2014.pdf
PDFZ2U333-XXXIX-2014.pdf
334/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014 PDFU334-XXXIX-2014.pdf
335/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł – Aleksandrów i na poszerzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka PDFU335-XXXIX-2014.pdf
336/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha PDFU336-XXXIX-2014.pdf
337/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce PDFU337-XXXIX-2014.pdf
338/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU338-XXXIX-2014.pdf
339/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki PDFU339-XXXIX-2014.pdf
340/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie przekazania skargi PDFU340-XXXIX-2014.pdf
341/XXXIX/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok. PDFU341-XXXIX-2014.pdf

Sesja Nr XL z dnia 30-04-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
342/XL/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU342-XL-2014.zip
343/XL/2014 Uchwała w sprawie  zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU343-XL-2014.pdf
344/XL/2014 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU344-XL-2014.pdf
345/XL/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. PDFU345-XL-2014.pdf
346/XL/2014 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU346-XL-2014.pdf
347/XL/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. PDFU347-XL-2014.pdf

Sesja Nr XL z dnia 30-04-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
342/XL/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU342-XL-2014.zip
343/XL/2014 Uchwała w sprawie  zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU343-XL-2014.pdf
344/XL/2014 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU344-XL-2014.pdf
345/XL/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. PDFU345-XL-2014.pdf
346/XL/2014 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU346-XL-2014.pdf
347/XL/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. PDFU347-XL-2014.pdf

Sesja Nr XL z dnia 30-04-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
342/XL/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU342-XL-2014.zip
343/XL/2014 Uchwała w sprawie  zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU343-XL-2014.pdf
344/XL/2014 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU344-XL-2014.pdf
345/XL/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. PDFU345-XL-2014.pdf
346/XL/2014 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU346-XL-2014.pdf
347/XL/2014 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. PDFU347-XL-2014.pdf

Sesja Nr XLI z dnia 07-05-2014 r.

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2014 r. nie podjęto żadnych uchwał.

 

Sesja Nr XLII z dnia 17-06-2014 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
348/XLII/2014 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. PDFU348-XLII-2014.pdf
349/XLII/2014 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. PDFU349-XLII-2014.pdf
350/XLII/2014 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. PDFU350-XLII-2014.pdf
351/XLII/2014 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU351-XLII-2014.zip
352/XLII/2014 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok PDFU352-XLII-2014.pdf
353/XLII/2014 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU353-XLII-2014.pdf
354/XLII/2014 Uchwała w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFU354-XLII-2014.pdf
355/XLII/2014 Uchwała w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Praszka PDFU355-XLII-2014.pdf
356/XLII/2014 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU356-XLII-2014.pdf
357/XLII/2014 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Praszka PDFU357-XLII-2014.pdf
358/XLII/2014 Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka. PDFU358-XLII-2014.pdf
359/XLII/2014 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka
zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28.
PDFU359-XLII-2014.pdf
360/XLII/2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/15 o pow. 0,0127 ha PDFU360-XLII-2014.pdf
361/XLII/2014 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Praszki. PDFU361-XLII-2014.pdf
362/XLII/2014 Uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum. PDFU362-XLII-2014.pdf