Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2013

Sesja Nr XXVI z dnia 19-02-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
215/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU215-XXVI-2013.zip
216/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCXU216-XXVI-2013..docx
217/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji DOCXU217-XXVI-2013..docx
218/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCXU218-XXVI-2013..docx
219/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCXU219-XXVI-2013..docx
220/XXVI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. DOCXU220-XXVI-2013..docx
221/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. DOCXU221-XXVI-2013..docx
222/XXVI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 r. DOCXU222-XXVI-2013..docx
223/XXVI/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start w przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-073/12 w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DOCXU223-XXVI-2013..docx
224/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością gruntową DOCXU224-XXVI-2013..docx
225/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działki nr 201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha oraz prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka nr 201/3 o pow. 0,0844 ha DOCXU225-XXVI-2013..docx
226/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego DOCXU226-XXVI-2013..docx
227/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków DOCXU227-XXVI-2013..docx
228/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł – Aleksandrów DOCXU228-XXVI-2013..docx
229/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę DOCXU229-XXVI-2013..docx
230/XXVI/2013 Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej PDFU230-XXVI-2013.pdf
231/XXVI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU231-XXVI-2013.pdf
232/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2013 rok DOCXU232-XXVI-2013..docx

Sesja Nr XXVII z dnia 13-03-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
233/XXVII/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU233-XXVII-2013.zip
234/XXVII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCU234-XXVII-2013.doc
235/XXVII/2013 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki DOCXU235-XXVII-2013..docx
236/XXVII/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZIPU236-XXVII-2013.zip
237/XXVII/2013 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU237-XXVII-2013.pdf
238/XXVII/2013 Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce DOCXU238-XXVII-2013..docx
239/XXVII/2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU239-XXVII-2013.pdf
240/XXVII/2013 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU240-XXVII-2013.pdf
241/XXVII/2013 Uchwała w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU241-XXVII-2013.pdf

Sesja Nr XXVIII z dnia 25-04-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
242/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. ZIPU242-XXVIII-2013.zip
243/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. DOCXU243-XXVIII-2013..docx
244/XXVIII/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. DOCXU244-XXVIII-2013..docx
245/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. DOCXU245-XXVIII-2013..docx
246/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCXU246-XXVIII-2013..docx
247/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCXU247-XXVIII-2013..docx
248/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2013 . PDFU248-XXVIII-2013.pdf
249/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. DOCXU249-XXVIII-2013..docx
250/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. DOCXU250-XXVIII-2013..docx
251/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Praszki. DOCXU251-XXVIII-2013..docx
252/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. DOCXU252-XXVIII-2013..docx

Sesja Nr XXIX z dnia 07-05-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
253/XXIX/2013 Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU253-XXIX-2013.pdf

Sesja Nr XXX z dnia 29-05-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
254/XXX/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU254-XXX-2013.zip
255/XXX/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCXU255-XXX-2013..docx
256/XXX/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce” DOCXU256-XXX-2013..docx
257/XXX/2013 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce DOCXU257-XXX-2013..docx
258/XXX/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków DOCXU258-XXX-2013..docx
259/XXX/2013 Uchwała w sprawie yrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy ulicy Powstańców Śląskich DOCXU259-XXX-2013..docx
260/XXX/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. PDFU260-XXX-2013.pdf
261/XXX/2013 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU261-XXX-2013.pdf
262/XXX/2013 Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Praszka zadania Powiatu Oleskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów w miejscowości Gana – kanalizacja deszczowa” DOCXU262-XXX-2013..docx

Sesja Nr XXXI z dnia 20-06-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
263/XXXI/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok DOCXU263-XXXI-2013..docx
264/XXXI/2013 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok DOCXU264-XXXI-2013..docx
265/XXXI/2013 Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU265-XXXI-2013.pdf
266/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU266-XXXI-2013.pdf
267/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU267-XXXI-2013.pdf
268/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU268-XXXI-2013.pdf
269/XXXI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Olesno-Namysłów-Kluczbork" DOCXU269-XXXI-2013..docx
270/XXXI/2013 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śląski, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28 DOCXU270-XXXI-2013..docx
271/XXXI/2013 Uchwała sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28 DOCXU271-XXXI-2013..docx
272/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU272-XXXI-2013.pdf
273/XXXI/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok DOCXU273-XXXI-2013..docx

Sesja Nr XXXII z dnia 01-08-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
274/XXXII/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania DOCU274-XXXII-2013.doc
275/XXXII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCU275-XXXII-2013.doc

Sesja Nr XXXIII z dnia 27-08-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
276/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. DOCXU276-XXXIII-2013..docx
277/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2012 rok DOCXU277-XXXIII-2013..docx
PDFZU277-XXXIII-2013.pdf
278/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013-2016 PDFU278-XXXIII-2013.pdf
279/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017 PDFU279-XXXIII-2013.pdf
280/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Praszki. DOCXU280-XXXIII-2013..docx
281/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Gminę Praszka zadania Powiatu Oleskiego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku” DOCXU281-XXXIII-2013..docx
282/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU282-XXXIII-2013.pdf
PDFZ1U282-XXXIII-2013.pdf
PDFZ3U282-XXXIII-2013.pdf
283/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCXU283-XXXIII-2013..docx

Sesja Nr XXXIV z dnia 02-10-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
284/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU284-XXXIV-2013.pdf
PDFZ1U284-XXXIV-2013.pdf
PDFZ3U284-XXXIV-2013.pdf
285/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok PDFU285-XXXIV-2013.pdf
286/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku” DOCXU286-XXXIV-2013..docx
287/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom DOCXU287-XXXIV-2013..docx
288/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego oraz Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” DOCXU288-XXXIV-2013..docx
PDFZU288-XXXIV-2013.pdf
289/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFU289-XXXIV-2013.pdf
290/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna PDFU290-XXXIV-2013.pdf
291/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/1 o pow. 0,0362 ha. DOCXU291-XXXIV-2013..docx
292/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/3 o pow. 0,0145 ha DOCXU292-XXXIV-2013..docx
293/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod boisko sportowe DOCXU293-XXXIV-2013..docx
294/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości położonej w Praszce przy ulicy Styczniowej i ulicy T. Kościuszki DOCXU294-XXXIV-2013..docx
295/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017 PDFU295-XXXIV-2013.pdf

Sesja Nr XXXV z dnia 20-11-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
296/XXXV/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU296-XXXV-2013.pdf
PDFZ1U296-XXXV-2013.pdf
PDFZ3U296-XXXV-2013.pdf
297/XXXV/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok PDFU297-XXXV-2013.pdf
298/XXXV/2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU298-XXXV-2013.pdf
299/XXXV/2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU299-XXXV-2013.pdf
300/XXXV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A. RTFU300-XXXV-2013.rtf
301/XXXV/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2014 rok. RTFU301-XXXV-2013.rtf
PDFZ1U301-XXXV-2013.pdf
302/XXXV/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014 RTFU302-XXXV-2013.rtf
303/XXXV/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. PDFU303-XXXV-2013.pdf
304/XXXV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego RTFU304-XXXV-2013.rtf
305/XXXV/2013 Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Praszka RTFU305-XXXV-2013.rtf

Sesja Nr XXXVI z dnia 12-12-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
306/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU306-XXXVI-2013.pdf
PDFZ1U306-XXXVI-2013.pdf
PDFZ3U306-XXXVI-2013.pdf
307/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2013 rok PDFU307-XXXVI-2013.pdf
308/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok PDFU308-XXXVI-2013.pdf
309/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPU309-XXXVI-2013.zip
310/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok PDFU310-XXXVI-2013.pdf

Sesja Nr XXXVII z dnia 30-12-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
311/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” PDFU311-XXXVII-2013.pdf
PDFZU311-XXXVII-2013.pdf
312/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016” PDFU312-XXXVII-2013.pdf
PDFZU312-XXXVII-2013.pdf
313/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” PDFU313-XXXVII-2013.pdf
PDFZU313-XXXVII-2013.pdf
314/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program na rzecz osób starszych Gminy Praszka na lata 2014-2020” PDFU314-XXXVII-2013.pdf
PDFZU314-XXXVII-2013.pdf
315/XXXVII/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFU315-XXXVII-2013.pdf
316/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki PDFU316-XXXVII-2013.pdf