Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2013

Sesja Nr XXVI z dnia 19-02-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
215/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU215-XXVI-2013.zip (216,69KB)
216/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCXU216-XXVI-2013..docx (21,79KB)
217/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji DOCXU217-XXVI-2013..docx (17,63KB)
218/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCXU218-XXVI-2013..docx (17,38KB)
219/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCXU219-XXVI-2013..docx (17,47KB)
220/XXVI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. DOCXU220-XXVI-2013..docx (17,07KB)
221/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki. DOCXU221-XXVI-2013..docx (17,81KB)
222/XXVI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2013 r. DOCXU222-XXVI-2013..docx (20,83KB)
223/XXVI/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start w przyszłość” nr POKL.09.01.02-16-073/12 w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DOCXU223-XXVI-2013..docx (17,23KB)
224/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości służebnością gruntową DOCXU224-XXVI-2013..docx (16,82KB)
225/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działki nr 201/2 o pow. 0,1845 ha i 202/2 o pow. 0,1674 ha oraz prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka nr 201/3 o pow. 0,0844 ha DOCXU225-XXVI-2013..docx (17,62KB)
226/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego DOCXU226-XXVI-2013..docx (17,13KB)
227/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków DOCXU227-XXVI-2013..docx (17,20KB)
228/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł – Aleksandrów DOCXU228-XXVI-2013..docx (17,08KB)
229/XXVI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę DOCXU229-XXVI-2013..docx (17,03KB)
230/XXVI/2013 Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej PDFU230-XXVI-2013.pdf (65,89KB)
231/XXVI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU231-XXVI-2013.pdf (66,30KB)
232/XXVI/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2013 rok DOCXU232-XXVI-2013..docx (22,48KB)

Sesja Nr XXVII z dnia 13-03-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
233/XXVII/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU233-XXVII-2013.zip (169,67KB)
234/XXVII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCU234-XXVII-2013.doc (77,50KB)
235/XXVII/2013 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki DOCXU235-XXVII-2013..docx (13,25KB)
236/XXVII/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ZIPU236-XXVII-2013.zip (381,07KB)
237/XXVII/2013 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. PDFU237-XXVII-2013.pdf (23,46KB)
238/XXVII/2013 Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Praszce DOCXU238-XXVII-2013..docx (13,22KB)
239/XXVII/2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU239-XXVII-2013.pdf (68,72KB)
240/XXVII/2013 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU240-XXVII-2013.pdf (64,12KB)
241/XXVII/2013 Uchwała w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU241-XXVII-2013.pdf (208,29KB)

Sesja Nr XXVIII z dnia 25-04-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
242/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. ZIPU242-XXVIII-2013.zip (226,36KB)
243/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok. DOCXU243-XXVIII-2013..docx (24,89KB)
244/XXVIII/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Praszka, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2012. DOCXU244-XXVIII-2013..docx (17,13KB)
245/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji. DOCXU245-XXVIII-2013..docx (17,07KB)
246/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCXU246-XXVIII-2013..docx (16,71KB)
247/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCXU247-XXVIII-2013..docx (16,59KB)
248/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2013 . PDFU248-XXVIII-2013.pdf (124,38KB)
249/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. DOCXU249-XXVIII-2013..docx (16,99KB)
250/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka. DOCXU250-XXVIII-2013..docx (16,68KB)
251/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Praszki. DOCXU251-XXVIII-2013..docx (19,13KB)
252/XXVIII/2013 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. DOCXU252-XXVIII-2013..docx (16,64KB)

Sesja Nr XXIX z dnia 07-05-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
253/XXIX/2013 Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU253-XXIX-2013.pdf (78,18KB)

Sesja Nr XXX z dnia 29-05-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
254/XXX/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU254-XXX-2013.zip (172,83KB)
255/XXX/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCXU255-XXX-2013..docx (24,26KB)
256/XXX/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce” DOCXU256-XXX-2013..docx (14,88KB)
257/XXX/2013 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce DOCXU257-XXX-2013..docx (14,34KB)
258/XXX/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków DOCXU258-XXX-2013..docx (21,74KB)
259/XXX/2013 Uchwała w sprawie yrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości na terenie miasta Praszka przy ulicy Powstańców Śląskich DOCXU259-XXX-2013..docx (14,44KB)
260/XXX/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. PDFU260-XXX-2013.pdf (64,45KB)
261/XXX/2013 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 204/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU261-XXX-2013.pdf (61,92KB)
262/XXX/2013 Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Praszka zadania Powiatu Oleskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów w miejscowości Gana – kanalizacja deszczowa” DOCXU262-XXX-2013..docx (14,40KB)

Sesja Nr XXXI z dnia 20-06-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
263/XXXI/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok DOCXU263-XXXI-2013..docx (19,16KB)
264/XXXI/2013 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok DOCXU264-XXXI-2013..docx (19,10KB)
265/XXXI/2013 Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU265-XXXI-2013.pdf (124,39KB)
266/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU266-XXXI-2013.pdf (62,21KB)
267/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFU267-XXXI-2013.pdf (159,70KB)
268/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU268-XXXI-2013.pdf (62,56KB)
269/XXXI/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Olesno-Namysłów-Kluczbork" DOCXU269-XXXI-2013..docx (21,90KB)
270/XXXI/2013 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Gorzów Śląski, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28 DOCXU270-XXXI-2013..docx (22,52KB)
271/XXXI/2013 Uchwała sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28 DOCXU271-XXXI-2013..docx (22,26KB)
272/XXXI/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU272-XXXI-2013.pdf (111,84KB)
273/XXXI/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok DOCXU273-XXXI-2013..docx (21,18KB)

Sesja Nr XXXII z dnia 01-08-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
274/XXXII/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania DOCU274-XXXII-2013.doc (30,00KB)
275/XXXII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCU275-XXXII-2013.doc (44,00KB)

Sesja Nr XXXIII z dnia 27-08-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
276/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. DOCXU276-XXXIII-2013..docx (14,14KB)
277/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2012 rok DOCXU277-XXXIII-2013..docx (13,75KB)
PDFZU277-XXXIII-2013.pdf (230,63KB)
278/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2013-2016 PDFU278-XXXIII-2013.pdf (417,23KB)
279/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017 PDFU279-XXXIII-2013.pdf (86,77KB)
280/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Praszki. DOCXU280-XXXIII-2013..docx (13,63KB)
281/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przez Gminę Praszka zadania Powiatu Oleskiego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku” DOCXU281-XXXIII-2013..docx (13,75KB)
282/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU282-XXXIII-2013.pdf (50,98KB)
PDFZ1U282-XXXIII-2013.pdf (76,15KB)
PDFZ3U282-XXXIII-2013.pdf (53,70KB)
283/XXXIII/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok DOCXU283-XXXIII-2013..docx (24,58KB)

Sesja Nr XXXIV z dnia 02-10-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
284/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU284-XXXIV-2013.pdf (37,40KB)
PDFZ1U284-XXXIV-2013.pdf (76,61KB)
PDFZ3U284-XXXIV-2013.pdf (52,92KB)
285/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok PDFU285-XXXIV-2013.pdf (130,83KB)
286/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku” DOCXU286-XXXIV-2013..docx (14,31KB)
287/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom DOCXU287-XXXIV-2013..docx (14,67KB)
288/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego oraz Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu „Powrót do zatrudnienia” DOCXU288-XXXIV-2013..docx (14,22KB)
PDFZU288-XXXIV-2013.pdf (1,95MB)
289/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFU289-XXXIV-2013.pdf (94,93KB)
290/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna PDFU290-XXXIV-2013.pdf (95,02KB)
291/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/1 o pow. 0,0362 ha. DOCXU291-XXXIV-2013..docx (14,39KB)
292/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 450/3 o pow. 0,0145 ha DOCXU292-XXXIV-2013..docx (14,47KB)
293/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod boisko sportowe DOCXU293-XXXIV-2013..docx (14,09KB)
294/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości położonej w Praszce przy ulicy Styczniowej i ulicy T. Kościuszki DOCXU294-XXXIV-2013..docx (14,34KB)
295/XXXIV/2013 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2013 – 2017 PDFU295-XXXIV-2013.pdf (98,05KB)

Sesja Nr XXXV z dnia 20-11-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
296/XXXV/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU296-XXXV-2013.pdf (36,70KB)
PDFZ1U296-XXXV-2013.pdf (76,79KB)
PDFZ3U296-XXXV-2013.pdf (52,16KB)
297/XXXV/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2013 rok PDFU297-XXXV-2013.pdf (133,90KB)
298/XXXV/2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU298-XXXV-2013.pdf (69,56KB)
299/XXXV/2013 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU299-XXXV-2013.pdf (105,81KB)
300/XXXV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek spółce DUON Praszka S.A. RTFU300-XXXV-2013.rtf (35,45KB)
301/XXXV/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2014 rok. RTFU301-XXXV-2013.rtf (43,64KB)
PDFZ1U301-XXXV-2013.pdf (2,10MB)
302/XXXV/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2014 RTFU302-XXXV-2013.rtf (102,79KB)
303/XXXV/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. PDFU303-XXXV-2013.pdf (96,61KB)
304/XXXV/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. J. Piłsudskiego RTFU304-XXXV-2013.rtf (36,46KB)
305/XXXV/2013 Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Praszka RTFU305-XXXV-2013.rtf (40,36KB)

Sesja Nr XXXVI z dnia 12-12-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
306/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU306-XXXVI-2013.pdf (51,04KB)
PDFZ1U306-XXXVI-2013.pdf (76,49KB)
PDFZ3U306-XXXVI-2013.pdf (53,72KB)
307/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2013 rok PDFU307-XXXVI-2013.pdf (142,05KB)
308/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok PDFU308-XXXVI-2013.pdf (94,69KB)
309/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPU309-XXXVI-2013.zip (261,12KB)
310/XXXVI/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok PDFU310-XXXVI-2013.pdf (1,11MB)

Sesja Nr XXXVII z dnia 30-12-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
311/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” PDFU311-XXXVII-2013.pdf (22,21KB)
PDFZU311-XXXVII-2013.pdf (1,49MB)
312/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016” PDFU312-XXXVII-2013.pdf (199,71KB)
PDFZU312-XXXVII-2013.pdf (1,32MB)
313/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” PDFU313-XXXVII-2013.pdf (123,65KB)
PDFZU313-XXXVII-2013.pdf (690,39KB)
314/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program na rzecz osób starszych Gminy Praszka na lata 2014-2020” PDFU314-XXXVII-2013.pdf (22,15KB)
PDFZU314-XXXVII-2013.pdf (2,04MB)
315/XXXVII/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFU315-XXXVII-2013.pdf (126,85KB)
316/XXXVII/2013 Uchwała w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki PDFU316-XXXVII-2013.pdf (209,16KB)