Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2011

Sesja Nr IV z dnia 25-01-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
17/IV/2011 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Ganie w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI
DOCU17-IV-2011.doc
18/IV/2011 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kowalach w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI
DOCU18-IV-2011.doc
19/IV/2011 Uchwała w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. DOCU19-IV-2011.doc
20/IV/2011 Uchwała w sprawie zamiaru reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. DOCU20-IV-2011.doc
21/IV/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

DOCU21-IV-2011.doc

22/IV/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU22-IV-2011.doc
23/IV/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU23-IV-2011.doc
24/IV/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU24-IV-2011.doc
25/IV/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU25-IV-2011.doc
26/IV/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Przedmość DOCU26-IV-2011.doc
27/IV/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kowale” DOCU27-IV-2011.doc
28/IV/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom. DOCU28-IV-2011.doc
29/IV/2011 Uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. PDFU29-IV-2011.pdf
30/IV/2011 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce
na 2011 rok
DOCU30-IV-2011.doc

Sesja Nr V z dnia 18-02-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
31/V/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso PDFU31-V-2011.pdf
32/V/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania. PDFU32-V-2011.pdf
33/V/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU33-V-2011.doc
34/V/2011 Uchwała w sprawie połączenia Publicznego Przedszkola w Strojcu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Strojcu w „Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strojcu”. DOCU34-V-2011.doc

Sesja Nr VI z dnia 22-03-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
35/VI/2011 Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI. DOCU35-VI-2011.doc
36/VI/2011 Uchwała w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalach w Szkołę Podstawową z klasami IV-VI DOCU36-VI-2011.doc
37/VI/2011 Uchwała w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu . DOCU37-VI-2011.doc
38/VI/2011 Uchwała w sprawie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu. DOCU38-VI-2011.doc
39/VI/2011 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. DOCU39-VI-2011.doc
40/VI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCU40-VI-2011.doc
41/VI/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU41-VI-2011.doc
42/VI/2011 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki DOCU42-VI-2011.doc
43/VI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce DOCU43-VI-2011.doc
44/VI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU44-VI-2011.doc
45/VI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu DOCU45-VI-2011.doc
46/VI/2011 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków DOCU46-VI-2011.doc
PDFZU46-VI-2011.pdf
47/VI/2011 Uchwała w sprawie dopłaty do odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. DOCU47-VI-2011.doc
48/VI/2011 Uchwała w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki. DOCU48-VI-2011.doc
49/VI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki DOCU49-VI-2011.doc
50/VI/2011 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawarcia umowy konsorcjalnej dotyczącej realizacji projektu „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki oraz programu gazyfikacji miasta i gminy Praszka” DOCU50-VI-2011.doc
51/VI/2011 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę DOCU51-VI-2011.doc
52/VI/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej. PDFU52-VI-2011.pdf

Sesja Nr VII z dnia 12-04-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
53/VII/2011 Uchwała w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Praszka w kapitale zakładowym spółki Energia Praszka w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki K&K. DOCU53-VII-2011.doc

Sesja Nr VIII z dnia 06-05-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
54/VIII/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU54-VIII-2011.doc
55/VIII/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego DOCU55-VIII-2011.doc
56/VIII/2011 Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia spłaty zobowiązań Spółki Energia Praszka DOCU56-VIII-2011.doc
57/VIII/2011 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Praszka w kapitale zakładowym spółki Energia Praszka w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki K& K. DOCU57-VIII-2011.doc
58/VIII/2011 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 22/IV/2006 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny DOCU58-VIII-2011.doc
59/VIII/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 DOCU59-VIII-2011.doc
60/VIII/2011 Uchwała w sprawie sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Praszka za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2010 r. DOCU60-VIII-2011.doc
DOCZU60-VIII-2011.doc
61/VIII/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie DOCU61-VIII-2011.doc
62/VIII/2011 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU62-VIII-2011.pdf
63/VIII/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom PDFU63-VIII-2011.pdf
64/VIII/2011 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka PDFU64-VIII-2011.pdf
65/VIII/2011 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka PDFU65-VIII-2011.pdf
66/VIII/2011 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków DOCU66-VIII-2011.doc
67/VIII/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce DOCU67-VIII-2011.doc

Sesja Nr IX z dnia 16-06-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
68/IX/2011 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tego tytułu DOCU68-IX-2011.doc
69/IX/2011 Uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze DOCU69-IX-2011.doc
70/IX/2011 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU70-IX-2011.doc
71/IX/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU71-IX-2011.doc
72/IX/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU72-IX-2011.doc
73/IX/2011 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Praszka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną PDFU73-IX-2011.pdf
74/IX/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego finansów gminy Praszka DOCU74-IX-2011.doc
75/IX/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego DOCU75-IX-2011.doc
76/IX/2011 Uchwała w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka DOCU76-IX-2011.doc
77/IX/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu DOCU77-IX-2011.doc
78/IX/2011 Uchwała w sprawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka PDFU78-IX-2011.pdf
79/IX/2011 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Praszka DOCU79-IX-2011.doc
80/IX/2011 Uchwała w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU80-IX-2011.pdf
81/IX/2011 Uchwała przyjęcia do realizacji projektu pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka -„FENIX” . w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu społecznego. DOCU81-IX-2011.doc

Sesja Nr X z dnia 30-08-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
82/X/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU82-X-2011.doc
83/X/2011 Uchwała w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCU83-X-2011.doc
84/X/2011 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników. DOCU84-X-2011.doc
85/X/2011 Uchwała w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce DOCU85-X-2011.doc
86/X/2011 Uchwała w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej. DOCU86-X-2011.doc
87/X/2011 Uchwała w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnego Rady Miejskiej w Praszce. DOCU87-X-2011.doc
88/X/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Praszka. DOCU88-X-2011.doc
89/X/2011 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbiu. DOCU89-X-2011.doc
90/X/2011 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ganie. DOCU90-X-2011.doc
91/X/2011 Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata DOCU91-X-2011.doc
92/X/2011 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych zajętych pod ul. Słoneczną w Praszce. DOCU92-X-2011.doc
93/X/2011 Uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę krajową nr 42 , oznaczonych na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna jako działki nr 56/1 o pow. 0,0017 ha , 54/1 o pow. 0,0368 ha i 55/5 o pow. 0,0199 ha oraz na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działki nr 34/4 o pow. 0,0022 ha , 331/1 o pow. 0,0015 ha i 337/5 o pow. 0,0033 ha. DOCU93-X-2011.doc

Sesja Nr XI z dnia 29-09-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
94/XI/2011 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na uchwałę Nr 70/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU94-XI-2011.doc
95/XI/2011 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na uchwałę Nr 72/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU95-XI-2011.doc
96/XI/2011 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na uchwałę Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego DOCU96-XI-2011.doc
97/XI/2011 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU97-XI-2011.doc
98/XI/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU98-XI-2011.doc
99/XI/2011 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego DOCU99-XI-2011.doc
100/XI/2011 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2012-2015. DOCU100-XI-2011.doc
101/XI/2011 Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata DOCU101-XI-2011.doc

Sesja Nr XII z dnia 17-11-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
102/XII/2011 Uchwała w sprawie zmian do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. DOCU102-XII-2011.doc
103/XII/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU103-XII-2011.doc
104/XII/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2012 rok. DOCU104-XII-2011.doc
105/XII/2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU105-XII-2011.pdf
106/XII/2011 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok  PDFU106-XII-2011.pdf
107/XII/2011 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  PDFU107-XII-2011.pdf
108/XII/2011 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso PDFU108-XII-2011.pdf
109/XII/2011 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego PDFU109-XII-2011.pdf
PDFZ1U109-XII-2011.pdf
PDFZ2U109-XII-2011.pdf
PDFZ3U109-XII-2011.pdf
PDFZ4U109-XII-2011.pdf
PDFZ5U109-XII-2011.pdf
PDFZ6U109-XII-2011.pdf
110/XII/2011 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski w sprawie przyjmowania i przesyłu ścieków z terenu Gminy Praszka /Wygiełdów/. DOCU110-XII-2011.doc
111/XII/2011 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. DOCU111-XII-2011.doc
112/XII/2011 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków DOCU112-XII-2011.doc
113/XII/2011 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce DOCU113-XII-2011.doc
114/XII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy Praszka DOCU114-XII-2011.doc
115/XII/2011 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości DOCU115-XII-2011.doc
116/XII/2011 Uchwała w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce DOCU116-XII-2011.doc

Sesja Nr XIII z dnia 20-12-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
117/XIII/2011 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej DOCU117-XIII-2011.doc
118/XIII/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU118-XIII-2011.doc
119/XIII/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCU119-XIII-2011.doc
120/XIII/2011 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2012 rok PDFU120-XIII-2011.pdf
121/XIII/2011 Uchwała  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2012 DOCU121-XIII-2011.doc
122/XIII/2011 Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Praszka PDFU122-XIII-2011.pdf
123/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbiu DOCU123-XIII-2011.doc
124/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Zawiśnie DOCU124-XIII-2011.doc
125/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Praszce DOCU125-XIII-2011.doc
126/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 442/1 o pow. 0,0087 ha DOCU126-XIII-2011.doc
127/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Praszka jako działka nr 437/6 o pow. 0,0199 ha DOCU127-XIII-2011.doc
128/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości DOCU128-XIII-2011.doc
129/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę. DOCU129-XIII-2011.doc
130/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków DOCU130-XIII-2011.doc
131/XIII/2011 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Praszce DOCU131-XIII-2011.doc

Sesja Nr XIV z dnia 29-12-2011 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
132/XIV/2011 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok DOCU132-XIV-2011.doc
133/XIV/2011 Uchwała w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów DOCU133-XIV-2011.doc
134/XIV/2011 Uchwała w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o. ENERGIA PRASZKA DOCU134-XIV-2011.doc