Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2010

Sesja Nr XXXVI z dnia 4-02-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
295/XXXVI/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013 DOCU295-XXXVI-2010.doc
296/XXXVI/2010 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU296-XXXVI-2010.doc
297/XXXVI/2010 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. DOCU297-XXXVI-2010.doc
298/XXXVI/2010 Uchwała w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Praszka do stanu faktycznego DOCU298-XXXVI-2010.doc
299/XXXVI/2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2010 rok DOCU299-XXXVI-2010.doc

Sesja Nr XXXVII z dnia 30-03-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
300/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU300-XXXVII-2010.doc
301/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2011
środków stanowiących fundusz sołecki
DOCU301-XXXVII-2010.doc
302/XXXVII/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce. DOCU302-XXXVII-2010.doc
303/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na nieruchomości wniesionej w formie aportu do spółki Energia Praszka. DOCU303-XXXVII-2010.doc
304/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Praszka DOCU304-XXXVII-2010.doc
305/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie: dopłaty do odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców. DOCU305-XXXVII-2010.doc
306/XXXVII/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Praszka na lata 2008-2012. PDFU306-XXXVII-2010.pdf
307/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie połączenia nieruchomości i ponownego podziału na działki gruntu oraz
zamiany części nieruchomości które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu
DOCU307-XXXVII-2010.doc
308/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod ulicę Ogrodową w Kowalach DOCU308-XXXVII-2010.doc
309/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi przez sołectwo Szyszków. DOCU309-XXXVII-2010.doc
310/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia pn. „Opolski Mikro Fundusz Poręczeń na Rzecz Rozwoju Gospodarki Społecznej”. DOCU310-XXXVII-2010.doc
311/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. PDFU311-XXXVII-2010.pdf
312/XXXVII/2010 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. DOCU312-XXXVII-2010.doc

Sesja Nr XXXVIII z dnia 29-04-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
313/XXXVIII/2010 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu. DOCU313-XXXVIII-2010.doc
314/XXXVIII/2010 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. DOCU314-XXXVIII-2010.doc
315/XXXVIII/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013. DOCU315-XXXVIII-2010.doc
316/XXXVIII/2010 Uchwała w sprawie w sprawie przyznania dotacji stowarzyszeniu - Towarzystwo Przyjaciół Praszki. DOCU316-XXXVIII-2010.doc
317/XXXVIII/2010 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Oleskim w celu wspólnej realizacji zadania „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ulicy Szosa Gańska w Praszce. DOCU317-XXXVIII-2010.doc

Sesja Nr XXXIX z dnia 07-05-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
318/XXXIX/2010 Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Praszki. DOCU318-XXXIX-2010.doc

 

Sesja Nr XL z dnia 17-06-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
319/XL/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce DOCU319-XL-2010.doc
320/XL/2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości DOCU320-XL-2010.doc
321/XL/2010 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na nabycie udziałów w Spółce Energia Praszka DOCU321-XL-2010.doc
322/XL/2010 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji Oleśnie DOCU322-XL-2010.doc
323/XL/2010 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU323-XL-2010.doc
324/XL/2010 Uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze DOCU324-XL-2010.doc
325/XL/2010 Uchwała w sprawie w sprawie zbycia udziałów Gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCU325-XL-2010.doc
326/XL/2010 Uchwała w sprawie nabycia udziałów przez Gminę Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. DOCU326-XL-2010.doc
327/XL/2010 Uchwała w sprawie w sprawie użyczenia nieruchomości na czas nieoznaczony DOCU327-XL-2010.doc
328/XL/2010 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej PDFU328-XL-2010.pdf

Sesja Nr XLI z dnia 26-08-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
329/XLI/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU329-XLI-2010.doc
330/XLI/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013 DOCU330-XLI-2010.doc
331/XLI/2010 Uchwała w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej DOCU331-XLI-2010.doc
332/XLI/2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Praszka za 2009 rok DOCU332-XLI-2010.doc
PDFZU332-XLI-2010.pdf
333/XLI/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce DOCU333-XLI-2010.doc
334/XLI/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na nabycie udziałów w Spółce Energia Praszka. DOCU334-XLI-2010.doc
335/XLI/2010 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego DOCU335-XLI-2010.doc
336/XLI/2010 Uchwała w sprawie zbycia niezabudowanych działek , położonych w Wierzbiu DOCU336-XLI-2010.doc
337/XLI/2010 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka -„FENIX”. w ramach priorytetu VII, działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w poddziałaniu 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu społecznego. DOCU337-XLI-2010.doc
338/XLI/2010 Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. DOCU338-XLI-2010.doc

Sesja Nr XLII z dnia 30-09-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
339/XLII/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU339-XLII-2010.doc
340/XLII/2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Strojec” DOCU340-XLII-2010.doc
PDFZU340-XLII-2010.pdf
341/XLII/2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kowale” DOCU341-XLII-2010.doc
PDFZU341-XLII-2010.pdf
342/XLII/2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szyszków” DOCU342-XLII-2010.doc
PDFZU342-XLII-2010.pdf
343/XLII/2010 Uchwała w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Trooz w Belgii. DOCU343-XLII-2010.doc
344/XLII/2010 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce DOCU344-XLII-2010.doc
345/XLII/2010 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Praszce DOCU345-XLII-2010.doc
346/XLII/2010 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” nr POKL.09.01.02-16-097/10 w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DOCU346-XLII-2010.doc
347/XLII/2010 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DOCU347-XLII-2010.doc
348/XLII/2010 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji DOCU348-XLII-2010.doc

Sesja Nr XLIII z dnia 28-10-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
349/XLIII/2010 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 321/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na nabycie udziałów w Spółce Energia Praszka. DOCU349-XLIII-2010.doc
350/XLIII/2010 Uchwała w sprawie zmian do Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2010 rok. DOCU350-XLIII-2010.doc
351/XLIII/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU351-XLIII-2010.doc
352/XLIII/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. DOCU352-XLIII-2010.doc
PDFZU352-XLIII-2010.pdf
353/XLIII/2010 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU353-XLIII-2010.pdf
354/XLIII/2010 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokosci wynagrodzenia za inkaso PDFU354-XLIII-2010.pdf
355/XLIII/2010 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU355-XLIII-2010.pdf
356/XLIII/2010 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałow 2010 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 rok PDFU356-XLIII-2010.pdf
357/XLIII/2010 Uchwała w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostkach organizacyjnych gminy DOCU357-XLIII-2010.doc
358/XLIII/2010 Uchwała w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych DOCU358-XLIII-2010.doc
359/XLIII/2010 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 311/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Praszka oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu PDFU359-XLIII-2010.pdf

Sesja Nr XLIV z dnia 10-11-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
360/XLIV/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013 PDFU360-XLIV-2010.pdf
361/XLIV/2010 Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego na zakup gazu przez spółkę z o.o. Energia Praszka w Banku Spółdzielczym w Praszce. DOCU361-XLIV-2010.doc
362/XLIV/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU362-XLIV-2010.doc
363/XLIV/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 DOCU363-XLIV-2010.doc
364/XLIV/2010 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice – Prosna - Kościeliska” DOCU364-XLIV-2010.doc

Sesja Nr I z dnia 30-11-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
1/I/2010 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce. DOCU1-I-2010.doc
2/I/2010 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Praszce. DOCU2-I-2010.doc
3/I/2010 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. DOCU3-I-2010.doc
4/I/2010 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. DOCU4-I-2010.doc

Sesja Nr II z dnia 10-12-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
5/II/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU5-II-2010.doc
6/II/2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki DOCU6-II-2010.doc
7/II/2010 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. DOCU7-II-2010.doc
8/II/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. DOCU8-II-2010.doc

Sesja Nr III z dnia 29-12-2010 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
9/III/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok DOCU9-III-2010.doc
10/III/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCU10-III-2010.doc
11/III/2010 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok PDFU11-III-2010.pdf
12/III/2010 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 353/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU12-III-2010.pdf
13/III/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

PDFU13-III-2010.pdf
DOCZ1aU13-III-2010.doc
DOCZ2aU13-III-2010.doc

14/III/2010 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce. DOCU14-III-2010.doc
15/III/2010 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. DOCU15-III-2010.doc
16/III/2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej spółce Energia Praszka z siedzibą w Praszce DOCU16-III-2010.doc