Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06. Sesja VI z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała nr 34/VI/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2007 rok - DOCUchwała nr 34/VI/2007

Uchwała nr 35/VI/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr 170/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie opłat administracyjnych - DOCUchwała nr 35/VI/2007

Uchwała nr 36/VI/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania oraz określenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - DOCUchwała nr 36/VI/2007

Uchwała nr 37/VI/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania - DOCUchwała nr 37/VI/2007

Uchwała nr 38/VI/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - DOCUchwała nr 38/VI/2007

Uchwała nr 39/VI/2007 w sprawie dopłaty do odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców - DOCUchwała nr 39/VI/2007

Uchwała nr 40/VI/2007 w sprawie zawarcia porozumienia w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi Prosna – Jastrzygowice - Kościeliska” - DOCUchwała nr 40/VI/2007

Uchwała nr 41/VI/2007 w sprawie sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Praszka - DOCUchwała nr 41/VI/2007, załącznik do uchwały - DOCZałącznik do uchwała nr 41/VI/2007

Uchwała nr 42/VI/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DOCUchwała nr 42/VI/2007

Uchwała nr 43/VI/2007 w sprawie zbycia działki niezabudowanej położonej w Strojcu przy ul. Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Praszka na podstawie decyzji Wojewody Częstochowskiego nr GKG.IV.7228/XXIX/22/95 z dnia 10.09.1995 r. - DOCUchwała nr 43/VI/2007

Uchwała nr 44/VI/2007 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budowę osiedlowych kotłowni gazowych - DOCUchwała nr 44/VI/2007

Uchwała nr 45/VI/2007 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego - DOCUchwała nr 45/VI/2007

Uchwała nr 46/VI/2007 w sprawie nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej - DOCUchwała nr 46/VI/2007

Uchwała nr 47/VI/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 47/VI/2007

Uchwała nr 48/VI/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Praszka - DOCUchwała nr 48/VI/2007

Uchwała nr 49/VI/2007 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości: Kowale-gajówka oraz Kowale-leśniczówka - DOCUchwała nr 49/VI/2007

Uchwała nr 50/VI/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza - DOCUchwała nr 50/VI/2007

Uchwała nr 51/VI/2007 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - DOCUchwała nr 51/VI/2007

Uchwała nr 52/VI/2007 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - DOCUchwała nr 52/VI/2007

Uchwała nr 53/VI/2007 w sprawie powołania Komisji Statutowej - DOCUchwała nr 53/VI/2007

Uchwała nr 54/VI/2007 w sprawie nie potrącenia wynagrodzenia z tytułu uchybienia terminu złożenia oświadczenia majątkowego za 2005 r - DOCUchwała nr 54/VI/2007