Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

  1. Edward Szaniec - Przewodniczący
  2. Łukasz Bilski
  3. Marian Hombek
  4. Marek Śliwka
  5. Danuta Zadworna

Zadania komisji:
1. Sprawdzanie pracy Burmistrza pod kątem realizacji uchwał Rady Miejskiej – raz na kwartał.
2. Badanie dochodów i wydatków budżetowych za rok budżetowy, w tym:
- opiniowanie wykonania budżetu gminy,
- występowanie o opinię w sprawie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Burmistrza – raz w roku.
3. Sprawdzanie prawidłowości przeprowadzanych przetargów – wyrywkowo.
4. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych gminy – wyrywkowo.
5. Sprawdzanie realizacji interpelacji i wniosków radnych.
6. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
7. Współpraca z komisjami Rady Miejskiej w rozpatrywaniu skarg na działalność Burmistrza.

Zadania komisji zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 15/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJRozdział I - Zadania i zasady funkcjonowania komisji.

§ 1


1. Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonywania zadań związanych z realizacją funkcji kontrolnej Rady Miejskiej w zakresie wynikającym z przepisów :
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 1996 r. Nr 13, poz. 74.
z póżn. zm./
2/ Statutu Gminy,
3/ uchwał Rady Miejskiej.

§ 2


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie:
a) realizacji budżetu gminy,
b) gospodarowania mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowień Statutu i uchwał Rady,
d) realizacji bieżących zadań gminy.
2) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
3) współpraca z właściwymi komisjami problemowymi Rady Miejskiej w opiniowaniu działalności Burmistrza,
4) opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania.


Rozdział II - Tryb sprawowania kontroli przez komisję.

§ 3


Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzględniając kryteria legalności / zgodności z prawem/, celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej, w tym w szczególności:
1/ wykonywania przez Burmistrza uchwał Rady,
2/ rozpatrywania i załatwiania przez Burmistrza skarg i wniosków.
3/ realizacji interpelacji i wniosków radnych.

§ 4


1. Komisja Rewizyjna pracuje według rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę.
2. Rada może zlecic komisji przeprowadzenie kontroli doraźnej określając szczegółowo zakres, przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 5


Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza / kierownika jednostki kontrolowanej/ o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

§ 6


1. Zespół kontrolujący składa się z członków komisji.
2. Poza członkami Komisji Rewizyjnej do składu zespołu kontrolującego mogą byc powołani - przez Komisję po akceptacji Rady Miejskiej:
1/ przedstawiciele komisji rady, właściwych ze względu na przedmiot kontroli,
2/ specjaliści / biegli/ z dziedzin z odpowiadającej przedmiotowej kontroli.
3. Zespół kontrolujący obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych.
4. Przewodniczącego zespołu wyznacza komisja.

§ 7


1. Zespół kontrolujący powinien przeprowadzic kontrolę zgodnie z obowiązującym prawem, a także w sposób nie utrudniający zwykłe funkcjonowanie jednostki kontrolowanej.
2. Zespół kontrolujący ma prawo:
1/ wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2/ wglądu do dokumentów dotyczących przedmiotu sprawy z wyjątkiem indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej,
3/ wezwania do złożenia wyjaśnień pracowników jednostki kontrolowanej.
4/ występowanie z wnioskiem do Rady o powołanie biegłego do zbadania spraw będących
przedmiotem kontroli.

§ 8


1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający:
1/ nazwę zespołu z określeniem jego składu,
2/ określenie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3/ opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
4/ wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, na podstawie
których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników
jednostki kontrolowanej, oględzin, opinii biegłych,
5/ wnioski pokontrolne,
6/ podpisy członków zespołu,
7/ podpis kierownika / dyrektora/ jednostki kontrolowanej.
2. Kierownik / dyrektor / jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.
3. Protokół z kontroli należy sporządzic w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego: oryginał protokołu przechowywany jest w aktach komisji rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione przez przewodniczącego komisji rewizyjnej przekazywane są :
1/ Przewodniczącemu Rady Miejskiej,
2/ Burmistrzowi,
3/ kierownikowi / dyrektorowi/ jednostki kontrolowanej.

§ 9


1. Komisja w terminie 30 dni od daty zakończenia kontroli formułuje zalecenia i wnioski w sprawie:
1) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
2) wyciągnięcia przez kierownika kontrolowanej jednostki konsekwencji służbowych wobec winnych,
3) ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.

2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust.1 Komisja kieruje do Rady celem uzyskania zatwierdzenia, a następnie do kierownika kontrolowanej jednostki.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany zawiadomic, w terminie nie dłuższym niż 30 dni Komisję i Przewodniczącego Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest podac na piśmie przyczyny odmowy wraz z uzasadnieniem.
5. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.


Rozdział III - Organizacja pracy komisji.

§ 10


1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący podając przedmiot posiedzenia.
2. Jeżeli porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewiduje rozpatrywanie spraw związanych bezpośrednio z zakresem przedmiotowym działania innej Komisji Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu właściwego Przewodniczącego Komisji.

§ 11


1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bez prawa głosu stanowiącego, mogą brac udział:
1/ Przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępcy,
2/ inni radni,
3/ osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

§ 12


1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.


Rozdział IV - Dokumentacja

§ 13


1. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej zawiera:
1/ dokumenty potwierdzające skład osobowy komisji
2/ plan pracy komisji,
3/ protokoły z posiedzeń komisji,
4/ protokoły zespołów wraz z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej.
2. Teczki Komisji Rewizyjnej powinny znajdować się w Biurze Rady Miejskiej.

Regulamin rady został określony w załączniku nr 3 do statutu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 37/V/2003 z dnia 17 lutego 2003 r.