Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Rady

Regulamin rady został określony w załączniku nr 4 do statutu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 37/V/2003 z dnia 17 lutego 2003 r.
Poniżej publikujemy treść regulaminu:
By pobrać regulamin kliknij "DOCRegulamin Rady Miejskiej w Praszce (81,00KB)" (plik w formacie MS Word - 81 kB)
 

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

 


Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1


Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.


Rozdział II - Sesje Rady

 

 

 

 

§ 2


1. Sesja powinna odbywac się podczas jednego posiedzenia, jednakże na wniosek radnych Przewodniczący Rady może po przegłosowaniu przerwac sesję, kontynuować obrady w nowo wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu tej samem sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 decyduje w szczególności niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzeba uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe rozstrzygnięcie sprawy.
3. Porządek obrad drugiego posiedzenia sesji winien byc uchwalony przed zakończeniem pierwszego posiedzenia.

 

 

 

 

§ 3


Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości w formie obwieszczeń mieszkańcom gminy, którym Burmistrz zapewnia warunki umożliwiające przysłuchiwanie się obradom Rady.

 

 

 

 

§ 4


O sesji Rady zawiadamia się członków Rady, co najmniej na 7 dni przed jej terminem, wskazując w zawiadomieniu: miejsce, dzień, godzinę posiedzenia i proponowany porządek obrad oraz załącza się materiały pomocnicze tj. projekty uchwał, sprawozdania, informacje itp.

 

 

 

 

§ 5


1. Porządek obrad sesji powinien zawierac między innymi punkt „zapytania i wolne wnioski”.
2. Każdy radny w tym punkcie obrad ma prawo składac interpelacje, wnioski i zapytania we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania organów Rady.
3. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady, Przewodniczący poszczególnych Komisji, Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu bądź gminnej jednostki organizacyjnej.
4. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśnienie winno byc udzielone nie później niż w terminie 14 dni pisemnie.

 

 

 

 

§ 6


W porządku obrad każdej sesji powinno się znajdować także sprawozdanie z wykonania uchwał Rady, które składa Burmistrz, a sprawozdanie komisji jej Przewodniczący lub wyznaczony przez Komisje - sprawozdawca.

 

 

 

 

§ 7


W obradach mogą uczestniczyc pracownicy urzędu wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a także inne zaproszone osoby, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.


Rozdział III - Obrady sesji

 

 

 

 

§ 8


Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności bądź niemożliwości przewodniczenia obradom - jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

 

 

 

 

§ 9


1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły ; „Otwieram / np. piątą / sesje Rady Miejskiej.”
2. Następnie Przewodniczący, na podstawie listy obecności radnych stwierdza prawomocność obrad.

 

 

 

 

§ 10


1. Przewodniczący w trakcie obrad może zarządzić sprawdzenie listy obecności radnych celem potwierdzenia „Quorum”.
2. W przypadku braku wymaganego „quorum” Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskac quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały dotychczas podjęte zachowują swoja moc.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokole posiedzenia, radnych obecnych uznaje się za powiadomionych o nowym terminie posiedzenia.

 

 

 

 

§ 11


1. Po otwarciu sesji Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpic każdy radny.
3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez radę protokoły z poprzedniej sesji, który powinien byc udostępniony radnym do wglądu przed terminem sesji.

 

 

 

 

§ 12


1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, przy czym tylko w uzasadnionych przypadkach może dokonac zmian w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
2. Listę mówców prowadzi jeden z wiceprzewodniczących rady.
3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
4. Osobom uczestniczącym w sesji głosu udziela Przewodniczący.

 

 

 

 

§ 13


1. Nie wolno zabierac głosu więcej niż 2 razy w dyskusji w tej samej sprawie, przy czym drugie wystąpienie nie może trwac dłużej niż 5 minut.
2. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego, oświadczenia osobistego lub sprostowania błędnie zrozumiałego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia „ ad vocem”.
3. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 2 nie może trwac dłużej niż 5 minut.

 

 

 

 

§ 14


1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpienia, które nie może trwac dłużej niż 10 minut.
2. Przewodniczący może czynic mówcom uwagi dotyczące tematu, form i czasu trwania ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywoływać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania się radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzeniu sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku - odbiera głos.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wszystkich uczestników w sesji.

 

 

 

 

§ 15


1. Na wniosek radnego Przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji jego wystąpienie na piśmie, nie wygłoszone w toku obrad.
2. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a więc:
a) stwierdzenia quorum,
b) zdjęcia tematu z porządku obrad,
c) zakończenia dyskusji lub głosowania bez dyskusji,
d) zamknięcia listy mówców lub kandydatów w wyborach,
e) ograniczenia czasu wystąpienia,
f) przeliczenia głosów,
g) przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie po wysłuchaniu co najmniej jednego głosu przeciw zgłoszonemu wnioskowi.

 

 

 

 

§ 16


1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesje wypowiadając formułę „ zamykam / np. piątą / sesje Rady Miejskiej w Praszce.”
2. Czas trwania sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji Rady.

 

 

 

 

§ 17


1. Pracownik Urzędu sporządza protokół z każdego posiedzenia Rady, który jest jedynym urzędowym zapisem obrad Rady. Dopuszcza się dodatkowo nagrywanie na taśmę magnetofonową lub video po wyrażeniu zgody przez Radę.
2. Protokół powinien zawierac:
a) numer, datę i miejsce posiedzenia,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
c) porządek obrad,
d) imiona i nazwiska radnych oraz innych osób uczestniczących w obradach,
e) przebieg obrad ze streszczeniem przemówień i dyskusji,
f) treść podjętych rozstrzygnięć,
g) wyniki głosowania wraz ze zdaniem odrębnym przegłosowanej mniejszości,
h) czas trwania posiedzenia,
i) listę obecności,
j) podpis Przewodniczącego i protokolanta.
3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. I/99, II/99 itp.
4. Nowa numeracja rozpoczyna się z początkiem kadencji.
5. Protokół wykłada się do wglądu w siedzibie Rady oraz na każdej następnej sesji. Radni mogą zgłaszac poprawki i uzupełnienia do protokołu, o których uwzględnieniu rozstrzyga Rada.
6. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty uchwał Rady, złożone usprawiedliwienia osób nieobecnych.
7. W trakcie obrad, lecz nie później niż na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszac poprawki lub uzupełnienia do protokołu w formie pisemnej.
8. W razie nie uwzględnienia wniosku o jego zasadności rozstrzyga Rada w formie uchwały.
9. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole można wystąpic w każdym czasie, o treści sprostowania w formie odpowiedniej wzmianki zawiadamia Przewodniczący Rady.

 

 

 

 

§ 18


1. Odpis protokołu doręczony jest Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od odbycia sesji.
2. Odpowiednie wyciągi z protokołu Burmistrz przekazuje zainteresowanym gminnym jednostkom organizacyjnym lub jednostkom pomocniczym.

Rozdział IV - Uchwały

 

 

 

 

§ 19


1. Z inicjatywą podjęcia uchwały występuje: co najmniej 4 radnych, Burmistrz i komisje rady.
2. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi opiniami komisji rady, opinia Skarbnika Miasta i Gminy, opinią radcy prawnego Urzędu.
3. Przewodniczący zobowiązany jest przedstawic wniosek z projektem uchwały pod obrady najbliższej sesji rady.

 

 

 

 

§ 20


Uchwała powinna byc zwięzła, zrozumiała i zawierac:
1) numer, datę i tytuł,
2) podstawę prawną,
3) przedmiot sprawy,
4) określenie organów zobowiązanych do wykonania uchwały,
5) termin wejścia w życie uchwały,
6) ewentualny czas obowiązywania uchwały,
7) postanowienia uchylające lub zmieniające dotychczas obowiązujące uchwały,
8) sposób ogłoszenia uchwały.

 

 

 

 

§ 21


1. Uchwały podpisuje Przewodniczący, lub ten Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.
2. Uchwały kolejno numeruje się cyframi arabskimi, uwzględniając przy tym numer posiedzenia określony cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. 1/I/99, 3/I/99.

 

 

 

 

§ 22


1. Uchwały podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy na tablicach ogłoszeń oraz przekazuje się niezwłocznie do wykonania właściwym miejsko-gminnym jednostkom organizacyjnym określonym w uchwale.
2. Burmistrz obowiązany jest przesłać Wojewodzie uchwałę Rady w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia. Uchwały w sprawach finansowych oraz uchwałę budżetową i uchwałę o absolutorium przedkłada się ponadto Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

 

 

 

§ 23


Urząd rejestruje i przechowuje oryginały uchwał i protokołów sesji zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej dla urzędów miast i gmin.


Rozdział V - Głosowanie

 

 

 

§ 24


1. Wyniki głosowania są ogłaszane bezzwłocznie po ich ustaleniu.

 

 

 

§ 25


1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub na kartkach oznaczonych imieniem i nazwiskiem głosującego, jeśli o taka formę głosowania wniesie co najmniej 1/4 radnych, obecnych podczas obrad.
2. Głosowanie imienne przeprowadza się na wniosek pisemny 1/4 radnych, obecnych podczas obrad w ważnych sprawach na kartkach, na których określony jest temat sprawy oraz : za, przeciw i wstrzymujący, na której należy wpisać swoje nazwisko. Każdy z głosujących podczas głosowania oświadcza głosem swoje stanowisko.
3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący, sumuje on oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, zgodnie z listą obecności radnych.
4. Przy liczeniu głosów Przewodniczącemu pomaga Wiceprzewodniczący lub wyznaczeni w tym celu radni.
5. Każdy radny może wręczyc prowadzącemu sesję pisemne uzasadnienie dlaczego głosował przeciw uchwale, takie oświadczenie dołącza się do protokołu sesji.

 

 

 

 

§ 26


1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych przez członków Komisji Skrutacyjnej, z tym że każdorazowo ustalony jest sposób głosowania, które przeprowadza wybrana z radnych Komisja Skrutacyjna.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, przed przystąpieniem do głosowania objaśnia jego sposób, a następnie przeprowadza to głosowanie według listy obecności radnych.
3. Kart do głosowania nie może byc więcej niż radnych biorących udział w posiedzeniu.
4. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół i podaje wyniki głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania są załącznikiem do protokołu obrad.

 

 

 

 

§ 27


1. Podczas wyborów, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich czy zgadza się ta osoba kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje do głosowania zamknięcie listy kandydatów, po czym zarządza wybory.
2. W razie nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej większości głosów w pierwszej turze głosowania, zarządza się kolejne głosowanie.

 

 

 

 

§ 28


1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie dokładnie określa jego treść, zgodnie z intencją wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności głosuje się za wnioskiem „najdalej idącym”, który wykluczyc może potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami np. wniosek o odrzucenie uchwały jest głosowany przed zgłaszanymi poprawkami do tej uchwały.

Rozdział VI - Radni

 

 

 

 

§ 29


1. Radni mogą tworzyc kluby radnych.
2. Klub radnych musi liczyć co najmniej 3 radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który dokonuje wpisu klubu do rejestru klubów radnych. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu i jego skład. Każda zmiana w składzie klubu wymaga zgłoszenia i wpisania do rejestru klubu radnych.
4. Kluby radnych działają na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą byc sprzeczne ze Statutem Gminy.
5. Stanowisko klubu radnych może byc prezentowane na sesji Rady Miejskiej.
6. Działalność klubów radnych nie może obciążac budżetu gminy.

 

 

 

 

§ 30


1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni winien usprawiedliwic swoją nieobecność podczas sesji bądź w pracach komisji, składając stosowne wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady lub Przewodniczącemu Komisji.
3. W przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności radnemu może byc udzielone „regulaminowe ostrzeżenie”.

 

 

 

 

§ 31


Przewodniczący lub wiceprzewodniczący, zgodnie z harmonogramem dyżurów w określonym i podanym do wiadomości mieszkańców miasta i gminy lokalu Urzędu Miasta i Gminy przyjmują wnioski i skargi, które są rozpatrywane stosownie do art. 227 - 256 kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział VII - Komisje Rady

 

 

 

 

§ 32


1. Komisje są organami pomocniczymi i opiniodawczymi Rady.
2. Można być członkiem tylko dwóch komisji stałych.

 

 

 

 

§ 33


Komisje przedkładają do zatwierdzenia Radzie plany swojej pracy oraz sprawozdania z ich działalności na sesji uchwalającej budżet.

 

 

 

 

§ 34


1. Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich
powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisje:
a) omawiają zadania i tryb pracy komisji, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w ich skład,
b) uchwalają plan pracy komisji oraz dokonują podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład komisji.

 

 

 

 

§ 35


1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z planem pracy.
2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący, który ustala: termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia obrad, projekt porządku obrad i materiały, jakie otrzymac powinni członkowie Komisji.
3. Rada może wnosic do Przewodniczącego Komisji o zbadanie określonego problemu lub sprawy.

 

 

 

 

§ 36


1. Rada powołuje Komisje Stałe:
a) Budżetowo - Finansowa
b) Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy
c) Rolnictwa i Ochrony Środowiska
d) Oświaty, Kultury , Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
e) Rewizyjną.
2. Do zadań stałych komisji należy:
a) kontrola zarządu gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw problemowych mających byc tematem obrad Rady przekazywanych przez Radę i członków komisji,
c) inicjowanie oraz przygotowywanie projektów uchwał,
d) kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie działalności komisji.

 

 

 

 

§ 37


1. Komisje mogą odbywac wspólne posiedzenia oraz obradowac na posiedzeniach wyjazdowych.
2. Zasady i tryb obradowania komisje ustalają we własnym zakresie, w przypadku braku tych zasad - stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

§ 38


Członkowie komisji mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji.

 

 

 

 

§ 39


Kadencja komisji jest równa kadencji Rady.

 

 

 

 

§ 40


Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, do którego stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 2 niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

§ 41


W razie długotrwałej / przewlekłej / choroby lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków osobie wchodzącej w skład komisji, przewodniczący komisji występuje do Rady z wnioskiem o uzupełnienie komisji.

 

 

 

 

§ 42


1. Obsługę prawną i organizacyjno - techniczną Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.
2. Wydatki związane z działalnością Rady i jej organów ponosi Urząd.


Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

 

 

 

 

§43


Przewodniczący Rady dba o właściwe przestrzeganie i interpretowanie postanowień regulaminu.

 

 

 

 

§ 44


Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

§ 45


Niniejszy Regulamin Rady Miejskiej w Praszce stanowi integralna część Statutu Gminy.