Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Uzupełniające Ławników

Informuje się, że trwa procedura związana z przeprowadzeniem przez Radę Miejską w Praszce wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
– w liczbie 2 osób.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie 
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich 
 • jest nieskazitelnego charakteru 
 • ukończył 30 lat 
 • nie przekroczył 70 lat 
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 • jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika 
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie

Ławnikami nie mogą być :

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
  w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego 
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
  ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze służby więziennej
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
  dowodów osobistych
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
  wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia, które nie spełniają określonych wymagań lub wpłyną po terminie pozostawia się bez biegu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 31 marca 2008 r. w pok. Nr 16 - w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Praszce.

Przewodniczący Rady
/-/
mgr Bogusław Łazik