Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula Informacyjna dot. Młodzieżowej Rady Gminy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Praszka z siedzibą 46-320 Praszka Plac Grunwaldzki 13 tel. 34/3591009 e-mail umig@praszka.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować przez e-mail: iod@praszka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze składanymi podaniami/wnioskami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań będą przetwarzane
  1. wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa, tj w szczególności: realizacji wniosków, podań i żądań złożonych przez osobę, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO lub art.9 ust. 2 pkt. g) RODO w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego zgodnie ustawą tj. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego albo innymi przepisami prawa
  2. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
  4. podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  5. świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie  danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o  przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.