Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2023

Sesja Nr L z dnia 31-01-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
356/L/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2023 rok PDFU356.L.2023.pdf (423,19KB)
357/L/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU357.L.2023.pdf (258,70KB)
PDFZ1U357.L.2023.pdf (296,56KB)
PDFZ2U357.L.2023.pdf (195,91KB)
PDFOU357.L.2023.pdf (208,00KB)
358/L/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadana jej statutu PDFU358.L.2023.pdf (205,63KB)
359/L/2023 Uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Praszka i nadania jej statutu PDFU359.L.2023.pdf (482,85KB)
360/L/2023 Uchwała w sprawie przyjęcia „Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywanych dotacji na ucznia w szkole”. PDFU360.L.2023.pdf (459,41KB)
361/L/2023 Uchwała w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej PDFU361.L.2023.pdf (200,77KB)
362/L/2023 Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2023 rok PDFU362.L.2023.pdf (1,28MB)


Sesja Nr LI z dnia 10-03-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
363/LI/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2023 rok PDFU363.LI.2023.pdf (396,66KB)
364/LI/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU364.LI.2023.pdf (259,32KB)
PDFZ1U364.LI.2023.pdf (297,56KB)
PDFZ2U364.LI.2023.pdf (196,44KB)
PDFOU364.LI.2023.pdf (212,24KB)
365/LI/2023 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych o poborze wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka PDFU365.LI.2023.pdf (206,92KB)
366/LI/2023 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2023 PDFU366.LI.2023.pdf (428,75KB)
367/LI/2023 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDFU367.LI.2023.pdf (858,94KB)
368/LI/2023 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU368.LI.2023.pdf (201,81KB)
369/LI/2023 Uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Praszka i nadania jej statutu PDFU369.LI.2023.pdf (483,97KB)


Sesja Nr LII z dnia 27-04-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
370/LII/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2023 rok PDFU370.LII.2023.pdf (431,45KB)
371/LII/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU371.LII.2023.pdf (258,35KB)
PDFZ1U371.LII.2023.pdf (296,78KB)
PDFZ2U371.LII.2023.pdf (196,92KB)
PDFOU371.LII.2023.pdf (284,02KB)
372/LII/2023 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 PDFU372.LII.2023.pdf (206,02KB)
373/LII/2023 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków PDFU373.LII.2023.pdf (373,62KB)
374/LII/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Pątnów w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Pątnów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie PDFU374.LII.2023.pdf (399,56KB)


Sesja Nr LIII z dnia 29-05-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
375/LIII/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2023 rok PDFU375.LIII.2023.pdf (276,86KB)
376/LIII/2023 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU376.LIII.2023.pdf (196,69KB)
377/LIII/2023 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU377.LIII.2023.pdf (201,06KB)
378/LIII/2023 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego pomiedzy Gmina Praszka a Gmina Pątnów w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gmine Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objecia mieszkanców Gminy Pątnów, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie PDFU378.LIII.2023.pdf (201,59KB)
379/LIII/2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2022 PDFU379.LIII.2023.pdf (674,34KB)
380/LIII/2023 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zywności dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFU380.LIII.2023.pdf (198,46KB)


Sesja Nr LIV z dnia 21-06-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
381/LIV/2023 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU381.LIV.2023.pdf (186,45KB)
382/LIV/2023 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok PDFU382.LIV.2023.pdf (188,00KB)
383/LIV/2023 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok PDFU383.LIV.2023.pdf (193,74KB)
384/LIV/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2023 rok PDFU384.LIV.2023.pdf (267,27KB)
385/LIV/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU385.LIV.2023.pdf (259,71KB)
PDFZ1U385.LIV.2023.pdf (298,33KB)
PDFZ2U385.LIV.2023.pdf (198,37KB)
PDFOU385.LIV.2023.pdf (216,19KB)
386/LIV/2023 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2023 – 2027 PDFU386.LIV.2023.pdf (235,25KB)
387/LIV/2023 Uchwała w sprawie Programu Osłonowego Gminy Praszka na rok 2023 „Wsparcie dla Seniora”. PDFU387.LIV.2023.pdf (438,01KB)
388/LIV/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Oleskiego nieruchomości PDFU388.LIV.2023.pdf (193,82KB)
389/LIV/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki PDFU389.LIV.2023.pdf (371,16KB)


Sesja Nr LV z dnia 26-07-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
390/LV/2023 Uchwała zmieniająca uchwałę nr 233/XXX/2021 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu poszerzenia drogi gminnej - ul. Kolejowa obręb ewidencyjny Kowale PDFU390.LV.2023.pdf (276,67KB)


Sesja Nr LVI z dnia 29-08-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
391/LVI/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok PDFU391.LVI.2023.pdf (322,54KB)
392/LVI/2023 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFU392.LVI.2023.pdf (193,05KB)
PDFZ1U392.LVI.2023.pdf (287,35KB)
PDFZ2U392.LVI.2023.pdf (197,49KB)
PDFOU392.LVI.2023.pdf (208,48KB)
393/LVI/2023 Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Praszka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu PDFU393.LVI.2023.pdf (290,78KB)
394/LVI/2023 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców PDFU394.LVI.2023.pdf (191,81KB)
395/LVI/2023 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2023 – 2027 PDFU395.LVI.2023.pdf (238,99KB)
396/LVI/2023 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego PDFU396.LVI.2023.pdf (269,81KB)
397/LVI/2023 Uchwała w sprawie przekazania skargi z dnia 10 lipca 2023 r. według właściwości PDFU397.LVI.2023.pdf (245,85KB)
398/LVI/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przedłużenia budowanej sieci wodociągowej przy ul. Styczniowej w Praszce PDFU398.LVI.2023.pdf (241,76KB)
399/LVI/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przebudowy i wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do posesji położonych w Aleksandrowie PDFU399.LVI.2023.pdf (258,36KB)


Sesja Nr LVII z dnia 27-09-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
400/LVII/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok PDFU400.LVII.2023.pdf (331,00KB)
401/LVII/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU401.LVII.2023.pdf (256,55KB)
PDFZ1U401.LVII.2023.pdf (304,75KB)
PDFZ2U401.LVII.2023.pdf (198,59KB)
PDFOU401.LVII.2023.pdf (210,33KB)
402/LVII/2023 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU402.LVII.2023.pdf (197,85KB)
403/LVII/2023 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców PDFU403.LVII.2023.pdf (194,64KB)
404/LVII/2023 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU404.LVII.2023.pdf (194,89KB)
405/LVII/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Praszka działki nr 281/8 km. 1 obręb Miasto Praszka PDFU405.LVII.2023.pdf (192,11KB)
406/LVII/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki nr 452/2 oraz części działki 360/5 km. 1 obręb Miasto Praszka PDFU406.LVII.2023.pdf (192,69KB)


Sesja Nr LVIII z dnia 26-10-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
407/LVIII/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok PDFU407.LVIII.2023.pdf (308,90KB)
408/LVIII/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU408.LVIII.2023.pdf (257,58KB)
PDFZ1U408.LVIII.2023.pdf (305,02KB)
PDFZ2U408.LVIII.2023.pdf (200,78KB)
PDFOU408.LVIII.2023.pdf (210,28KB)
409/LVIII/2023 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU409.LVIII.2023.pdf (199,71KB)
410/LVIII/2023 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Praszka na lata 2023 - 2025 PDFU410.LVIII.2023.pdf (1,74MB)
411/LVIII/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków PDFU411.LVIII.2023.pdf (191,77KB)


Sesja Nr LIX z dnia 30-11-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
412/LIX/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok PDFU412.LIX.2023.pdf (891,04KB)
413/LIX/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU413.LIX.2023.pdf (255,71KB)
PDFZ1U413.LIX.2023.pdf (306,16KB)
PDFZ2U413.LIX.2023.pdf (200,27KB)
PDFOU413.LIX.2023.pdf (214,29KB)
414/LIX/2023 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024 PDFU414.LIX.2023.pdf (450,22KB)
415/LIX/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU415.LIX.2023.pdf (353,07KB)
416/LIX/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainstalowania oświetlenia ulicznego PDFU416.LIX.2023.pdf (339,71KB)
417/LIX/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy drogi asfaltowej ulicy Kiczmachów w Kowalach PDFU417.LIX.2023.pdf (343,67KB)
418/LIX/2023 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Miasto Praszka jako działka nr 3/1 o powierzchni 0,2087 ha PDFU418.LIX.2023.pdf (196,44KB)


Sesja Nr LX z dnia 21-12-2023 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
419/LX/2023 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok PDFU419.LX.2023.pdf (294,17KB)
420/LX/2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU419.LX.2023.pdf (294,17KB)
421/LX/2023 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2024 rok PDFU421.LX.2023.pdf (4,03MB)
422/LX/2023 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Praszka na lata 2024-2034 PDFU422.LX.2023.pdf (961,37KB)
423/LX/2023 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 PDFU423.LX.2023.pdf (497,09KB)
424/LX/2023 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 PDFU424.LX.2023.pdf (196,97KB)
425/LX/2023 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 PDFU425.LX.2023.pdf (197,52KB)
426/LX/2023 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przesz Interesantów/ Petentów/ Podatników PDFU426.LX.2023.pdf (368,00KB)
427/LX/2023 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków PDFU427.LX.2023.pdf (196,20KB)