Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2022

Sesja Nr XXXVIII z dnia 20-01-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
285/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU285-XXXVIII-2022.pdf (367,75KB)
286/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU286-XXXVIII-2022.pdf (701,18KB)
287/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym komisji oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Praszce PDFU287-XXXVIII-2022.pdf (198,24KB)
288/XXXVIII/2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU288-XXXVIII-2022.pdf (186,80KB)
289/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Praszce PDFU289-XXXVIII-2022.pdf (230,13KB)
290/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym PDFU290-XXXVIII-2022.pdf (199,87KB)
291/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFU291-XXXVIII-2022.pdf (200,78KB)
292/XXXVIII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2022 rok PDFU292-XXXVIII-2022.pdf (609,09KB)


Sesja Nr XXXIX z dnia 10-03-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
293/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU293-XXXIX-2022.pdf (476,84KB)
294/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU294.-XXIX-2022.pdf (700,83KB)
295/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej PDFU295-XXXIX-2022.pdf (186,77KB)
296/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2022 PDFU296-XXXIX-2022.pdf (283,93KB)
297/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki nr 344/11 km. 1 obręb Miasto Praszka PDFU297-XXXIX-2022.pdf (183,18KB)
298/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Praszce na lata 2022 - 2025 PDFU298-XXXIX-2022.pdf (2,43MB)
299/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce PDFU299-XXXIX-2022.pdf (233,89KB)
300/XXXIX/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa PDFU300-XXXIX-2022.pdf (231,21KB)


Sesja Nr XL z dnia 17-03-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
301/XL/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU301-XL-2022.pdf (3,72MB)


Sesja Nr XLI z dnia 28-04-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
302/XLI/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU302-XLI-2022.pdf (710,04KB)
303/XLI/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU303-XLI-2022.pdf (3,73MB)
304/XLI/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Praszka „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 PDFU304-XLI-2022.pdf (557,92KB)
305/XLI/2022 Uchwała w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej i eksterminacji ludności Ukrainy" PDFU305-XLI-2022.pdf (257,28KB)
306/XLI/2022 Uchwała w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej PDFU306-XLI-2022.pdf (514,04KB)
307/XLI/2022 Uchwała w sprawie członkostwa Gminy Praszka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” PDFU307-XLI-2022.pdf (187,13KB)
308/XLI/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza PDFU308-XLI-2022.pdf (243,87KB)
309/XLI/2022 Uchwała w sprawie opinii dot. wniosku o zmniejszenie opłaty targowej PDFU309-XLI-2022.pdf (243,75KB)
310/XLI/2022 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa PDFU310-XLI-2022.pdf (198,80KB)


Sesja Nr XLII z dnia 31-05-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
311/XLII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU311-XLII-2022.pdf (413,61KB)
312/XLII/2022 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w celu przewozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej PDFU312-XLII-2022.pdf (193,85KB)
313/XLII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2021 PDFU313-XLII-2022.pdf (693,87KB)
314/XLII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 PDFU314-XLII-2022.pdf (594,96KB)
315/XLII/2022 Uchwała w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 PDFU315-XLII-2022.pdf (191,65KB)
316/XLII/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej drogi asfaltowej przy ulicy Powstańców Śląskich w Praszce PDFU316-XLII-2022.pdf (244,04KB)
317/XLII/2022 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej budowy nawierzchni ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce PDFU317-XLII-2022.pdf (243,96KB)
318/XLII/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki PDFU318-XLII-2022.pdf (295,23KB)


Sesja Nr XLIII z dnia 23-06-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
319/XLIII/2022 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU319-XLIII-2022.pdf (182,92KB)
320/XLIII/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok PDFU320-XLIII-2022.pdf (183,85KB)
321/XLIII/2022 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok PDFU321-XLIII-2022.pdf (190,39KB)
322/XLIII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU322-XLIII-2022.pdf (446,05KB)
323/XLIII/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU323-XLIII-2022.pdf (867,48KB)
324/XLIII/2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFU324-XLIII-2022.pdf (191,53KB)
325/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Gmin Powiatu Oleskiego PDFU325-XLIII-2022.pdf (188,67KB)
326/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Praszce PDFU326-XLIII-2022.pdf (191,85KB)
327/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Skotnica jako działki nr 95/4 i 95/5 o łącznej powierzchni 0,1505 ha PDFU327-XLIII-2022.pdf (191,91KB)
328/XLIII/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 550 o powierzchni 0,0798 ha obręb Wygiełdów PDFU328-XLIII-2022.pdf (192,32KB)
329/XLIII/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego położenia nawierzchni asfaltowej na odcinku 170 metrów przy ul. Nałkowskiej w Praszce PDFU329-XLIII-2022.pdf (247,09KB)
330/XLIII/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego remontu drogi gminnej nr 100961 O PDFU330-XLIII-2022.pdf (245,95KB)


Sesja Nr XLIV z dnia 30-08-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
331/XLIV/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU331-XLIV-2022.pdf (826,12KB)
332/XLIV/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU332-XLIV-2022.pdf (260,64KB)
PDFZ1U322-XLIV-2022.pdf (295,01KB)
PDFZ2U322-XLIV-2022.pdf (196,90KB)
333/XLIV/2022 Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFU333-XLIV-2022.pdf (224,76KB)
334/XLIV/2022 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU334-XLIV-2022.pdf (224,76KB)
335/XLIV/2022 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2022/2023 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów PDFU335-XLIV-2022.pdf (214,64KB)
336/XLIV/2022 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli PDFU336-XLIV-2022.pdf (221,93KB)


Sesja Nr XLV z dnia 29-09-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
337/XLV/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU337-XLV-2022.pdf (544,33KB)
338/XLV/2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU338-XLV-2022.pdf (209,92KB)
339/XLV/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. budowy studzienki deszczowej w Przedmościu PDFU339-XLV-2022.pdf (258,17KB)
340/XLV/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. położenia nowej nawierzchni drogi Brzeziny - Pawłówka PDFU340-XLV-2022.pdf (260,72KB)
341/XLV/2022 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy PDFU341-XLV-2022.pdf (256,75KB)


Sesja Nr XLVI z dnia 25-10-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
342/XLVI/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU342-XLVI-2022.pdf (824,09KB)
343/XLVI/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU343-XLVI-2022.pdf (260,96KB)
PDFZ1U343-XLVI-2022.pdf (3,22MB)
PDFZ2U343-XLVI-2022.pdf (148,59KB)
344/XLVI/2022 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU344-XLVI-2022.pdf (219,76KB)
345/XLVI/2022 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU345-XLVI-2022.pdf (212,68KB)
346/XLVI/2022 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki nr 417 km. 1 obręb Strojec PDFU346-XLVI-2022.pdf (206,59KB)


Sesja Nr XLVII z dnia 08-11-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
347/XLVII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU347-XLVII-2022.pdf (281,97KB)


Sesja Nr XLVIII z dnia 01-12-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
348/XLVIII/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU348-XLVIII-2022.pdf (384,31KB)
349/XLVIII/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023 PDFU349-XLVIII-2022.pdf (445,36KB)
350/XLVIII/2022 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji dla opracowania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Praszce PDFU350-XLVIII-2022.pdf (206,19KB)
351/XLVIII/2022 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Strojcu PDFU351-XLVIII-2022.pdf (871,15KB)


Sesja Nr XLIX z dnia 27-12-2022 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
352/XLIX/2022 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2022 rok PDFU352-XLIX-2022.pdf (692,59KB)
353/XLIX/2022 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU353-XLIX-2022.pdf (259,73KB)
PDFZ1U353-XLIX-2022.pdf (279,48KB)
354/XLIX/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2023 rok PDFU354-XLIX-2022.pdf (3,63MB)
355/XLIX/2022 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFU355-XLIX-2022.pdf (196,12KB)
PDFZ1U355-XLIX-2022.pdf (278,77KB)
PDFZ2U355-XLIX-2022.pdf (195,61KB)