Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o wyniku przetargu: PDFinf20210630.pdf


 

IT.IV.7151.1.2021

Praszka, dnia 2021.06.22

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Praszki

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat tj. od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. lokalu użytkowego o powierzchni 138 m2 położonego w Praszce przy ulicy Szosa Gańska na działce nr 195/4 k.m.1 obr. Miasto Praszka o pow. 0,2339 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Praszce pokój 27.

 


 1. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest na dom pogrzebowy.
 2. Cena wywoławcza czynszu wynosi 1400,00 zł z podatkiem VAT (brutto) miesięcznie.
 3. Minimalna kwota postąpienia podczas przetargu wynosi 50,00 zł.
 4. Najemca jest zobowiązany udostępniać lokal osobom trzecim, a maksymalna cena za dobę udostępnienia nie może przekroczyć kwoty 1,2 krotnej wartości proponowanego przez oferenta czynszu w przeliczeniu na stawkę dzienną.
 5. Najemca zobowiązany jest stosować stawki świadczonych usług zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
 6. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty zużytej energii elektrycznej, wody i ścieków i odpadów oraz podatku od lokalu.
 7. Najemca ponosi wszelkie koszty remontów urządzeń będących na wyposażeniu lokalu, jak również koszty utrzymania czystości na terenie działki 195/4.
 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Praszce na konto nr – 83 1050 1171 1000 0022 0211 7202 wadium w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) w terminie do 28 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.
 9. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zostanie zwrócone po zawarciu umowy najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.
 10. Uczestnicy przetargu winni:
  • Legitymować się dowodem osobistym, nr NIP a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegają wpisom do rejestrów stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
  • Posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pok. Nr 5 w Urzędzie Miejskim w Praszce.
 12. Burmistrz Praszki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.