Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2021

Sesja Nr XXV z dnia 21-01-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
185/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU185-XXV-2020.pdf
186/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU186-XXV-2021.pdf
PDFZ1U186-XXV-2021.pdf
PDFZ2U186-XXV-2021.pdf
PDFOU186-XXV-2021.pdf
187/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok, środków finansowych na wykonanie inwestycji budowy wodociągu jak i oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Przedmościu PDFU187-XXV-2020.pdf
188/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia nawierzchni ulicy Dojazdowej w miejscowości Przedmość PDFU188-XXV-2020.pdf
189/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kompleksowego remontu drogi – ulicy Kolejowej w Kowalach PDFU189-XXV-2020.pdf
190/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV -2 PDFU190-XXV-2020.pdf
191/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU191-XXV-2020.pdf
192/XXV/2021 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU192-XXV-2020.pdf
193/XXV/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2021 rok PDFU193-XXV-2020.pdf
194/XXV/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU194-XXV-2020.pdf


Sesja Nr XXVI z dnia 22-01-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
195/XXVI/2021 Uchwała w sprawie rozwiązania spółki Energia Praszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Praszce PDFU195-XXVI-2020.pdf


Sesja Nr XXVII z dnia 11-03-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
196/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU196-XXVII-2021.pdf
197/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU197-XXVII-2021.pdf
198/XXVII/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU198-XXVII-2021.pdf
199/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU199-XXVII-2021.pdf
200/XXVII/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Goskom Sp. z o.o. na lata: 2021-2024 PDFU200-XXVII-2021.pdf
201/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU201-XXVII-2021.pdf
202/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Praszka na lata 2021 2027” PDFU202-XXVII-2021.pdf
203/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka 2021 - 2023" PDFU203-XXVII-2021.pdf
204/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: Program wsparcia i aktywizacji osób starszych na lata 2021 2027 „Praszka Seniorom” PDFU204-XXVII-2021.pdf
205/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka 2021 2027” PDFU205-XXVII-2021.pdf
206/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2021 PDFU206-XXVII-2021.pdf
207/XXVII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE PDFU207-XXVII-2021.pdf
208/XXVII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU208-XXVII-2021.pdf
209/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji PDFU209-XXVII-2021.pdf
210/XXVII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Związku Dużych Rodzin 3+ PDFU210-XXVII-2021.pdf
211/XXVII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU211-XXVII-2021.pdf


Sesja Nr XXVIII z dnia 26-03-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
212/XXVIII/2021 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU212-XXVIII-2021.pdf


Sesja Nr XXIX z dnia 13-04-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
213/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU213-XXIX-2021.pdf
214/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU214-XXIX-2021.pdf
215/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU215-XXIX-2021.pdf
216/XXIX/2021 Uchwała w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 - 2023. PDFU216-XXIX-2021.pdf
217/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka PDFU217-XXIX-2021.pdf
218/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki PDFU218-XXIX-2021.pdf
219/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec PDFU219-XXIX-2021.pdf
220/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za koncesje na alkohol PDFU220-XXIX-2021.pdf
221/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 we wsi Skotnica oraz doprowadzenie jej do stanu używalności PDFU221-XXIX-2021.pdf
222/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrowskiej w Praszce PDFU222-XXIX-2021.pdf
223/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego PDFU223-XXIX-2021.pdf
224/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka PDFU224-XXIX-2021.pdf
225/XXIX/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021 PDFU225-XXIX-2021.pdf


Sesja Nr XXX z dnia 27-05-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
226/XXX/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU226-XXX-2021.pdf
227/XXX/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU227-XXX-2021.pdf
228/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Praszka realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU228-XXX-2021.pdf
229/XXX/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU229-XXX-2021.pdf
230/XXX/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020 PDFU230-XXX-2021.pdf
231/XXX/2021 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2021-2024 PDFU231-XXX-2021.pdf
232/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu regulacji drogi gminnej - ul. Słoneczna obręb ewidencyjny Zawisna PDFU232-XXX-2021.pdf
233/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu poszerzenia drogi gminnej - ul. Kolejowa obręb ewidencyjny Kowale PDFU233-XXX-2021.pdf
234/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Wierzbie jako działka nr 166/14 o powierzchni 0,4470 ha PDFU234-XXX-2021.pdf
235/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/2 o powierzchni 0,3375 ha PDFU235-XXX-2021.pdf


Sesja Nr XXXI z dnia 29-06-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
236/XXXI/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU236-XXXI-2021.pdf
237/XXXI/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok PDFU237-XXXI-2021.pdf
238/XXXI/2021 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok PDFU238-XXXI-2021.pdf
239/XXXI/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU239-XXXI-2021.pdf
240/XXXI/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU240-XXXI-2021.pdf
241/XXXI/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu PDFU241-XXXI-2021.pdf
242/XXXI/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia nowego objazdu w obrębie ulicy Rolniczej na trasie Praszka - Rosochy PDFU242-XXXI-2021.pdf
243/XXXI/2021 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU243-XXXI-2021.pdf
244/XXXI/2021 Uchwała w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego PDFU244-XXXI-2021.pdf
245/XXXI/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU245-XXXI-2021.pdf


Sesja Nr XXXII z dnia 26-08-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
246/XXXII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU246-XXXII-2021.pdf
247/XXXII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU247-XXXII-2021.pdf
248/XXXII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach PDFU248-XXXII-2021.pdf
249/XXXII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU249-XXXII-2021.pdf
250/XXXII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU250-XXXII-2021.pdf
251/XXXII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2022 PDFU251-XXXII-2021.pdf
252/XXXII/2021 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka PDFU252-XXXII-2021.pdf
253/XXXII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o uwzględnienie bonifikaty dla rodzin wielodzietnych w związku z nowym przetargiem na odbiór odpadów PDFU253-XXXII-2021.pdf
254/XXXII/2021 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2021/2022 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów PDFU254-XXXII-2021.pdf
255/XXXII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Miasto Praszka jako działka nr 588/16 o powierzchni 0.0026 ha PDFU255-XXXII-2021.pdf


Sesja Nr XXXIII z dnia 30-09-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
256/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU256-XXXIII-2021.pdf
257/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU257-XXXIII-2021.pdf
258/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU258-XXXIII-2021.pdf
259/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU259-XXXIII-2021.pdf
260/XXXIII/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka PDFU260-XXXIII-2021.pdf
261/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2022 PDFU261-XXXIII-2021.pdf
262/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum w Praszce na kadencję 2022-2025 PDFU262-XXXIII-2021.pdf


Sesja Nr XXXIV z dnia 30-09-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
263/XXXIV/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU263-XXXIV-2021.pdf
264/XXXIV/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU264-XXXIV-2021.pdf