Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2021

Sesja Nr XXV z dnia 21-01-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
185/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU185-XXV-2020.pdf (259,92KB)
186/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU186-XXV-2021.pdf (192,85KB)
PDFZ1U186-XXV-2021.pdf (3,15MB)
PDFZ2U186-XXV-2021.pdf (142,92KB)
PDFOU186-XXV-2021.pdf (187,16KB)
187/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok, środków finansowych na wykonanie inwestycji budowy wodociągu jak i oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Przedmościu PDFU187-XXV-2020.pdf (171,98KB)
188/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia nawierzchni ulicy Dojazdowej w miejscowości Przedmość PDFU188-XXV-2020.pdf (166,46KB)
189/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kompleksowego remontu drogi – ulicy Kolejowej w Kowalach PDFU189-XXV-2020.pdf (167,26KB)
190/XXV/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV -2 PDFU190-XXV-2020.pdf (196,82KB)
191/XXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU191-XXV-2020.pdf (162,93KB)
192/XXV/2021 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU192-XXV-2020.pdf (155,60KB)
193/XXV/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2021 rok PDFU193-XXV-2020.pdf (501,20KB)
194/XXV/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU194-XXV-2020.pdf (148,90KB)


Sesja Nr XXVI z dnia 22-01-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
195/XXVI/2021 Uchwała w sprawie rozwiązania spółki Energia Praszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Praszce PDFU195-XXVI-2020.pdf (125,62KB)


Sesja Nr XXVII z dnia 11-03-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
196/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU196-XXVII-2021.pdf (363,84KB)
197/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU197-XXVII-2021.pdf (912,63KB)
198/XXVII/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU198-XXVII-2021.pdf (138,28KB)
199/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU199-XXVII-2021.pdf (137,58KB)
200/XXVII/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego Goskom Sp. z o.o. na lata: 2021-2024 PDFU200-XXVII-2021.pdf (666,02KB)
201/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU201-XXVII-2021.pdf (172,51KB)
202/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Praszka na lata 2021 2027” PDFU202-XXVII-2021.pdf (3,67MB)
203/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka 2021 - 2023" PDFU203-XXVII-2021.pdf (1,58MB)
204/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą: Program wsparcia i aktywizacji osób starszych na lata 2021 2027 „Praszka Seniorom” PDFU204-XXVII-2021.pdf (1,69MB)
205/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka 2021 2027” PDFU205-XXVII-2021.pdf (1,76MB)
206/XXVII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2021 PDFU206-XXVII-2021.pdf (208,11KB)
207/XXVII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE PDFU207-XXVII-2021.pdf (139,52KB)
208/XXVII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU208-XXVII-2021.pdf (135,89KB)
209/XXVII/2021 Uchwała w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji PDFU209-XXVII-2021.pdf (174,57KB)
210/XXVII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Związku Dużych Rodzin 3+ PDFU210-XXVII-2021.pdf (183,26KB)
211/XXVII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU211-XXVII-2021.pdf (166,26KB)


Sesja Nr XXVIII z dnia 26-03-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
212/XXVIII/2021 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU212-XXVIII-2021.pdf (8,42MB)


Sesja Nr XXIX z dnia 13-04-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
213/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU213-XXIX-2021.pdf (246,90KB)
214/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU214-XXIX-2021.pdf (166,85KB)
215/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU215-XXIX-2021.pdf (1,17MB)
216/XXIX/2021 Uchwała w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 - 2023. PDFU216-XXIX-2021.pdf (4,03MB)
217/XXIX/2021 Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka PDFU217-XXIX-2021.pdf (246,49KB)
218/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki PDFU218-XXIX-2021.pdf (173,88KB)
219/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec PDFU219-XXIX-2021.pdf (165,91KB)
220/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za koncesje na alkohol PDFU220-XXIX-2021.pdf (168,30KB)
221/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 we wsi Skotnica oraz doprowadzenie jej do stanu używalności PDFU221-XXIX-2021.pdf (165,23KB)
222/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrowskiej w Praszce PDFU222-XXIX-2021.pdf (166,80KB)
223/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego PDFU223-XXIX-2021.pdf (165,77KB)
224/XXIX/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka PDFU224-XXIX-2021.pdf (193,90KB)
225/XXIX/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021 PDFU225-XXIX-2021.pdf (140,72KB)


Sesja Nr XXX z dnia 27-05-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
226/XXX/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU226-XXX-2021.pdf (909,84KB)
227/XXX/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU227-XXX-2021.pdf (3,72MB)
228/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Praszka realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU228-XXX-2021.pdf (247,02KB)
229/XXX/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU229-XXX-2021.pdf (190,44KB)
230/XXX/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 za rok 2020 PDFU230-XXX-2021.pdf (650,18KB)
231/XXX/2021 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2021-2024 PDFU231-XXX-2021.pdf (753,81KB)
232/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu regulacji drogi gminnej - ul. Słoneczna obręb ewidencyjny Zawisna PDFU232-XXX-2021.pdf (186,83KB)
233/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu poszerzenia drogi gminnej - ul. Kolejowa obręb ewidencyjny Kowale PDFU233-XXX-2021.pdf (215,54KB)
234/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 1 obrębu Wierzbie jako działka nr 166/14 o powierzchni 0,4470 ha PDFU234-XXX-2021.pdf (193,26KB)
235/XXX/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/2 o powierzchni 0,3375 ha PDFU235-XXX-2021.pdf (193,28KB)


Sesja Nr XXXI z dnia 29-06-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
236/XXXI/2021 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU236-XXXI-2021.pdf (167,82KB)
237/XXXI/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok PDFU237-XXXI-2021.pdf (172,71KB)
238/XXXI/2021 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok PDFU238-XXXI-2021.pdf (190,27KB)
239/XXXI/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU239-XXXI-2021.pdf (513,22KB)
240/XXXI/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU240-XXXI-2021.pdf (3,71MB)
241/XXXI/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o kontynuację budowy nawierzchni asfaltowej od ulicy Pod Rosochami do skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Strojcu PDFU241-XXXI-2021.pdf (208,44KB)
242/XXXI/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyznaczenia nowego objazdu w obrębie ulicy Rolniczej na trasie Praszka - Rosochy PDFU242-XXXI-2021.pdf (207,01KB)
243/XXXI/2021 Uchwała w sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU243-XXXI-2021.pdf (193,58KB)
244/XXXI/2021 Uchwała w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego PDFU244-XXXI-2021.pdf (1,00MB)
245/XXXI/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU245-XXXI-2021.pdf (188,24KB)


Sesja Nr XXXII z dnia 26-08-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
246/XXXII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU246-XXXII-2021.pdf (563,89KB)
247/XXXII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU247-XXXII-2021.pdf (910,67KB)
248/XXXII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach PDFU248-XXXII-2021.pdf (152,06KB)
249/XXXII/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU249-XXXII-2021.pdf (152,93KB)
250/XXXII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU250-XXXII-2021.pdf (329,71KB)
251/XXXII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2022 PDFU251-XXXII-2021.pdf (1,14MB)
252/XXXII/2021 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka PDFU252-XXXII-2021.pdf (239,90KB)
253/XXXII/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o uwzględnienie bonifikaty dla rodzin wielodzietnych w związku z nowym przetargiem na odbiór odpadów PDFU253-XXXII-2021.pdf (201,38KB)
254/XXXII/2021 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2021/2022 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów PDFU254-XXXII-2021.pdf (153,84KB)
255/XXXII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Miasto Praszka jako działka nr 588/16 o powierzchni 0.0026 ha PDFU255-XXXII-2021.pdf (154,11KB)


Sesja Nr XXXIII z dnia 30-09-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
256/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU256-XXXIII-2021.pdf (710,27KB)
257/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU257-XXXIII-2021.pdf (652,55KB)
258/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU258-XXXIII-2021.pdf (165,77KB)
259/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU259-XXXIII-2021.pdf (414,01KB)
260/XXXIII/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka PDFU260-XXXIII-2021.pdf (152,87KB)
261/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2022 PDFU261-XXXIII-2021.pdf (1,05MB)
262/XXXIII/2021 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum w Praszce na kadencję 2022-2025 PDFU262-XXXIII-2021.pdf (154,24KB)


Sesja Nr XXXIV z dnia 30-09-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
263/XXXIV/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU263-XXXIV-2021.pdf (689,47KB)
264/XXXIV/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU264-XXXIV-2021.pdf (335,18KB)


Sesja Nr XXXV z dnia 25-11-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
265/XXXV/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU265-XXXV-2021.pdf (846,14KB)
266/XXXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU266-XXXV-2021.pdf (192,37KB)
PDFZ1U266-XXXV-2021.pdf (285,07KB)
PDFZ2U266-XXXV-2021.pdf (197,01KB)
PDFOU266-XXXV-2021.pdf (262,52KB)
267/XXXV/2021 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu PDFU267-XXXV-2021.pdf (198,06KB)
268/XXXV/2021 Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU268-XXXV-2021.pdf (208,70KB)
269/XXXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka PDFU269-XXXV-2021.pdf (213,09KB)
270/XXXV/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022 PDFU270-XXXV-2021.pdf (445,07KB)
271/XXXV/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2022 rok PDFU271-XXXV-2021.pdf (3,06MB)
272/XXXV/2021 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU272-XXXV-2021.pdf (212,90KB)
273/XXXV/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU273-XXXV-2021.pdf (931,94KB)
274/XXXV/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU274-XXXV-2021.pdf (412,49KB)


Sesja Nr XXXVI z dnia 07-12-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
275/XXXVI/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU275-XXXVI-2021.pdf (403,01KB)


Sesja Nr XXXVII z dnia 16-12-2021 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
276/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2021 rok PDFU276-XXXVII-2021.pdf (793,19KB)
277/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU277-XXXVII-2021.pdf (192,38KB)
PDFZ1U277-XXXVII-2021.pdf (284,75KB)
PDFZ2U277-XXXVII-2021.pdf (197,70KB)
PDFOU277-XXXVII-2021.pdf (259,83KB)
278/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2022 rok PDFU278-XXXVII-2021.pdf (3,82MB)
279/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFU279-XXXVII-2021.pdf (264,39KB)
PDFZ1U279-XXXVII-2021.pdf (293,42KB)
PDFZ2U279-XXXVII-2021.pdf (194,23KB)
PDFOU279-XXXVII-2021.pdf (374,63KB)
280/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki PDFU280-XXXVII-2021.pdf (203,78KB)
281/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym PDFU281-XXXVII-2021.pdf (212,07KB)
282/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej w celu urządzenia parkingu przy cmentarzu obręb ewidencyjny Strojec PDFU282-XXXVII-2021.pdf (198,78KB)
283/XXXVII/2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU283-XXXVII-2021.pdf (200,22KB)
284/XXXVII/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU284-XXXVII-2021.pdf (198,60KB)