Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Sesja Rady Miejskiej w Praszce

Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 27 paździerrnika 2020 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się  XXI/2020 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 24 września 2020 roku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Praszka za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2020 rok
  PDFprojekt uchwaly - budzet.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  PDFprojekt uchwaly - podatek od nieruchomosci.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 22 obrębu ewidencyjnego Miasto Praszka jako działka nr 263/29 o powierzchni 0,0135 ha.
  PDFprojekt uchwaly - sprzedaz gruntów.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Praszce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Panki w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Panki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.
  PDFprojekt uchwaly - porozumienie.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2020 rok
  PDFprojekt uchwaly - zmiana zapisow w budzecie.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o.
  PDFprojekt uchwaly - energia praszka.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego
  PDFprojekt uchwaly - zaciąganie zobowiązań.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  PDFprojekt uchwaly - WPF.pdf
 16. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 17. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 18. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów za rok szkolny 2019/2020
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.