Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2020

Sesja Nr XV z dnia 23-01-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
105/XV/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU105-XV-2020.pdf (137,18KB)
106/XV/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU106-XV-2020.pdf (104,68KB)
107/XV/2020 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Praszka. PDFU107-XV-2020.pdf (195,71KB)
108/XV/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2019/2020 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów PDFU108-XV-2020.pdf (104,27KB)
109/XV/2020 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce. PDFU109-XV-2020.pdf (106,93KB)
110/XV/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 203/XXVIII/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania PDFU110-XV-2020.pdf (175,94KB)
111/XV/2020 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Praszka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu PDFU111-XV-2020.pdf (393,33KB)
112/XV/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU112-XV-2020.pdf (520,41KB)
113/XV/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2020 rok. PDFU113-XV-2020.pdf (645,36KB)


Sesja Nr XVI z dnia 17-03-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
114/XVI/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU114-XVI-2020.pdf (166,96KB)
115/XVI/2020 Uchwała rozpatrzenia petycji o obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU115-XVI-2020.pdf (194,90KB)
116/XVI/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU116-XVI-2020.pdf (116,46KB)
117/XVI/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie PDFU117-XVI-2020.pdf (110,75KB)
118/XVI/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU118-XVI-2020.pdf (110,58KB)
119/XVI/2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu PDFU119-XVI-2020.pdf (219,74KB)
120/XVI/2020 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych PDFU120-XVI-2020.pdf (128,23KB)
121/XVI/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2020 PDFU121-XVI-2020.pdf (227,80KB)
122/XVI/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 – 2022 PDFU122-XVI-2020.pdf (145,27KB)
123/XVI/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU123-XVI-2020.pdf (313,31KB)
124/XVI/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Praszka miejsca bezpłatnego parkowania oraz petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski PDFU124-XVI-2020.pdf (203,10KB)


Sesja Nr XVII z dnia 20-05-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
125/XVII/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU125-XVII-2020.pdf (216,40KB)
126/XVII/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU126-XVII-2020.pdf (192,38KB)
PDFZ1U126-XVII-2020.pdf (2,85MB)
PDFZ2U126-XVII-2020.pdf (139,83KB)
PDFOU126-XVII-2020.pdf (191,04KB)
127/XVII/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU127-XVII-2020.pdf (121,67KB)
128/XVII/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie działań w zakresie zakazu przywożenia i składowania odpadów organicznych oraz wstrzymania budowy kompostowni odpadów organicznych w Przedmościu PDFU128-XVII-2020.pdf (196,98KB)
129/XVII/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU129-XVII-2020.pdf (110,89KB)
130/XVII/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach PDFU130-XVII-2020.pdf (110,17KB)
131/XVII/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 4 obrębu Przedmość jako działka nr 972/1 o powierzchni 0.0525 ha PDFU131-XVII-2020.pdf (114,81KB)
132/XVII/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę PDFU132-XVII-2020.pdf (111,93KB)
133/XVII/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 PDFU133-XVII-2020.pdf (566,14KB)


Sesja Nr XVIII z dnia 25-06-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
134/XVIII/2020 Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU134-XVIII-2020.pdf (104,19KB)
135/XVIII/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok PDFU135-XVIII-2020.pdf (107,12KB)
136/XVIII/2020 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok PDFU136-XVIII-2020.pdf (113,75KB)
137/XVIII/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU137-XVIII-2020.pdf (192,76KB) PDFZ1U137-XVIII-2020.pdf (2,85MB)
PDFZ2U137-XVIII-2020.pdf (140,15KB)
PDFOU137-XVIII-2020.pdf (192,14KB)
138/XVII/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU138-XVIII-2020.pdf (185,21KB)


Sesja Nr XIX z dnia 20-08-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
139/XIX/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Super Szkoły - Super Uczniowie w gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. PDFU139-XIX-2020.pdf (113,07KB)
140/XIX/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU140-XIX-2020.pdf (110,09KB)
141/XIX/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU141-XIX-2020.pdf (110,38KB)
142/XIX/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia NOCEK Na Rzecz Praworządności I Ochrony Środowiska w Kowalach o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej nielegalnym wywozem komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka i innych na tereny gruntów rolnych PDFU142-XIX-2020.pdf (221,89KB)
143/XIX/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego w sprawie dofinansowania rodziców dzieci z Gminy Praszka w zakresie edukacji w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii panującej w Polsce oraz petycji o utworzenie w Gminie Praszka miejsc w których można zostawiać odzież, obuwie i żywność dla potrzebujących PDFU143-XIX-2020.pdf (203,29KB)
144/XIX/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU144-XIX-2020.pdf (187,63KB)
145/XIX/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2021 PDFU145-XIX-2020.pdf (1,28MB)


Sesja Nr XX z dnia 24-09-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
146/XX/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU146-XX-2020.pdf (175,08KB)
147/XX/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU147-XX-2020.pdf (192,39KB)
PDFZ1U147-XX-2020.pdf (3,15MB)
PDFZ2U147-XX-2020.pdf (139,93KB)
PDFOU147-XX-2020.pdf (194,68KB)
148/XX/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia II grupy 7-godzinnej w Placówce Szkolno – Przedszkolnej w Strojcu PDFU148-XX-2020.pdf (191,96KB)
149/XX/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy PDFU149-XX-2020.pdf (117,03KB)
150/XX/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w miejscowości Gana PDFU150-XX-2020.pdf (112,32KB)
151/XX/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzeziny PDFU151-XX-2020.pdf (112,75KB)
152/XX/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU152-XX-2020.pdf (111,94KB)
153/XX/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na 2021 rok. PDFU153-XX-2020.pdf (114,37KB)
154/XX/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej położenia asfaltu na ulicy Powstańców Śląskich w Praszce PDFU154-XX-2020.pdf (190,67KB)


Sesja Nr XXI z dnia 27-10-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
155/XXI/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU155-XXI-2020.pdf (219,68KB)
156/XXI/2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU156-XXI-2020.pdf (125,14KB)
157/XXI/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 22 obrębu ewidencyjnego Miasto Praszka jako działka nr 263/29 o powierzchni 0,0135 ha PDFU157-XXI-2020.pdf (114,97KB)
158/XXI/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej montażu oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Praszce PDFU158-XXI-2020.pdf (190,65KB)
159/XXI/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Panki w przedmiocie przyjęcia do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Panki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. PDFU159-XXI-2020.pdf (220,78KB)
160/XXI/2020 Uchwała w sprawie zmiany do budżetu Gminy Praszka na 2020 rok PDFU160-XXI-2020.pdf (111,92KB)
161/XXI/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o. PDFU161-XXI-2020.pdf (197,14KB)
162/XXI/2020 Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego PDFU162-XXI-2020.pdf (110,58KB)
163/XXI/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU163-XXI-2020.pdf (3,65MB)


Sesja Nr XXII z dnia 26-11-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
164/XXII/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU164-XXII-2020.pdf (368,15KB)
165/XXII/2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU165-XXII-2020.pdf (211,76KB)
166/XXII/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2021 rok PDFU166-XXII-2020.pdf (1,99MB)
167/XXII/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021 PDFU167-XXII-2020.pdf (333,68KB)

 

Sesja Nr XXIII z dnia 17-12-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
168/XXIII/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU168-XXIII-2020.pdf (250,71KB)
169/XXIII/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego PDFU169-XXIII-2020.pdf (151,30KB)
170/XXIII/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU170-XXIII-2020.pdf (493,92KB)
171/XXIII/2020 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU171-XXIII-2020.pdf (330,83KB)
172/XXIII/2020 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU172-XXIII-2020.pdf (225,88KB)
173/XXIII/2020 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU173-XXIII-2020.pdf (725,04KB)
174/XXIII/2020 Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU174-XXIII-2020.pdf (367,42KB)
175/XXIII/2020 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU175-XXIII-2020.pdf (179,25KB)
176/XXIII/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Praszka na rok szkolny 2020/2021 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów PDFU176-XXIII-2020.pdf (239,17KB)


Sesja Nr XXIV z dnia 29-12-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
177/XXIV/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU177-XXIV-2020.pdf (192,72KB)
PDFZ1U177-XXIV-2020.pdf (3,15MB)
PDFZ2U177-XXIV-2020.pdf (140,52KB)
PDFOU177-XXIV-2020.pdf (195,40KB)
178/XXIV/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2020 rok PDFU178-XXIV-2020.pdf (235,37KB)
179/XXIV/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFU179-XXIV-2020.pdf (264,33KB)
PDFZ1U179-XXIV-2020.pdf (3,15MB)
PDFZ2U179-XXIV-2020.pdf (141,93KB)
PDFOU179-XXIV-2020.pdf (274,25KB)
180/XXIV/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2021 rok PDFU180-XXIV-2020.pdf (2,01MB)
181/XXIV/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU181-XXIV-2020.pdf (158,73KB)
182/XXIV/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU182-XXIV-2020.pdf (154,35KB)
183/XXIV/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka PDFU183-XXIV-2020.pdf (281,08KB)
184/XXIV/2020 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU184-XXIV-2020.pdf (155,06KB)