Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Praszce.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Sychla, bip@praszka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3591 009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- jeżeli dotyczy wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail: umig@praszka.pl (w temacie prosimy wprowadzić słowo: „Dostępność”)

Po otrzymaniu żądania skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem.

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Praszce

telefon: 34 35 91 009

E-mail kontaktowy: .

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-08-27.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-09-27.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-320 Praszka, ul. Plac Grunwaldzki 13
Tel.: 34 359-10-09
Faks: 34 359-24-69
E-mail:
Strona internetowa: www.praszka.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.praszka.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Praszce znajduje się w Praszce Plac Grunwaldzki 13 jest obiektem składającym się z dwóch piętrowych budynków połączonych wewnątrz. Pomieszczenia znajdujące się na I Pietrze są niedostępne dla osób na wózkach. Pomieszczenia znajdujące się na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Urząd Miejski w Praszce zapewnił obsługę tych osób poprzez wyznaczenie biura (pokój nr 2 na parterze urzędu), w którym osoby na wózkach mogą w pełni załatwić swoją sprawę poprzez przywołanie odpowiedniego pracownika. Przed wejściem do urzędu znajduje się dzwonek przywoławczy gdyby osoby niepełnosprawne potrzebowały dodatkowej pomocy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Praszce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie skorzystania z tłumacza powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny (dla informacji potwierdzającej spotkanie).