Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2019

Sesja Nr IV z dnia 22-01-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
26/IV/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU26-IV-2019.pdf
27/IV/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom PDFU27-IV-2019.pdf
28/IV/2019 Uchwała w sprawie rezygnacji z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka PDFU28-IV-2019.pdf
29/IV/2019 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie PDFU29-IV-2019.pdf
30/IV/2019 Uchwała w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Ganie PDFU30-IV-2019.pdf
31/IV/2019 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zmianę siedziby z ul. Fabrycznej 18 na ul. Listopadową 18. PDFU31-IV-2019.pdf
32/IV/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU32-IV-2019.pdf


Sesja Nr V z dnia 14-03-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
33/V/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU33-V-2019.pdf
34/V/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU34-V-2019.pdf
35/V/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU35-V-2019.pdf
36/V/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2019 PDFU36-V-2019.pdf
37/V/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Praszka PDFU37-V-2019.pdf
38/V/2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka PDFU38-V-2019.pdf


Sesja Nr VI z dnia 04-04-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
39/VI/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU39-VI-2019.pdf


Sesja Nr VII z dnia 16-04-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
40/VII/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU40-VII-2019.pdf
41/VII/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU41-VII-2019.pdf
42/VII/2019 Uchwała w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Praszka, pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Gminą Praszka PDFU42-VII-2019.pdf
43/VII/2019 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom PDFU43-VII-2019.pdf
44/VII/2019 Uchwała w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce poprzez zmianę siedziby z ul.Fabrycznej 18 na ul.Listopadową 18 PDFU44-VII-2019.pdf
45/VII/2019 Uchwała w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Strojcu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Ganie PDFU45-VII-2019.pdf
46/VIII/2019 Uchwała w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Praszka PDFU46-VII-2019.pdf


Sesja Nr VIII z dnia 28-05-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
47/VIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU47-VIII-2019.pdf
48/VIII/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 PDFU48-VIII-2019.pdf
49/VIII/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU49-VIII-2019.pdf
50/VIII/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU50-VIII-2019.pdf
51/VIII/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka. PDFU51-VIII-2019.pdf
52/VIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU52-VIII-2019.pdf
53/VIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU53-VIII-2019.pdf
54/VIII/2019 Uchwała w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Praszka PDFU54-VIII-2019.pdf


Sesja Nr IX z dnia 27-06-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
55/IX/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy PDFU55-IX-2019.pdf
56/IX/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok PDFU56-IX-2019.pdf
57/IX/2019 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok PDFU57-IX-2019.pdf
58/IX/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU58-IX-2019.pdf
59/IX/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU59-IX-2019.pdf
60/IX/2019 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU60-IX-2019.pdf
61/IX/2019 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU61-IX-2019.pdf
62/IX/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU62-IX-2019.pdf
63/IX/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2020 PDFU63-IX-2019.pdf


Sesja Nr X z dnia 01-08-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
64/X/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU64-X-2019.pdf
65/X/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU65-X-2019.pdf


Sesja Nr XI z dnia 12-09-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
66/XI/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU66-XI-2019.pdf
67/XI/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU67-XI-2019.pdf
68/XI/2019 Uchwała w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych PDFU68-XI-2019.pdf
69/XI/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU69-XI-2019.pdf
70/XI/2019 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej Praszki z dnia 27 września 2018 r. Nr 314/XXXIX/2018 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka PDFU70-XI-2019.pdf
71/XI/2019 Uchwała w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka

PDFU71-XI-2019.pdf
PDFZU71-XI-2019.pdf

72/XI/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU72-XI-2019.pdf
73/XI/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników PDFU73-XI-2019.pdf
74/XI/2019 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU74-XI-2019.pdf


Sesja Nr XII z dnia 17-10-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
75/XII/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU75-XII-2019.pdf
76/XII/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU76-XII-2019.pdf
77/XII/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości PDFU77-XII-2019.pdf
78/XII/2019 Uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Praszka PDFU78-XII-2019.pdf
79/XII/2019 Uchwała w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Praszka PDFU79-XII-2019.pdf
80/XII/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych o poborze wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka PDFU80-XII-2019.pdf
81/XII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy PDFU81-XII-2019.pdf
82/XII/2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU82-XII-2019.pdf
83/XII/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Praszka a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu PDFU83-XII-2019.pdf
84/XII/2019 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadania jej statutu PDFU84-XII-2019.pdf
85/XII/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2020-2023 PDFU85-XII-2019.pdf


Sesja Nr XIII z dnia 19-11-2019 r. i 21-11-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
86/XIII/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU86-XIII-2019.pdf
87/XIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU87-XIII-2019.pdf
88/XIII/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Kadra "Trójki" na międzynarodowym szlaku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PDFU88-XIII-2019.pdf
89/XIII/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Praszka PDFU89-XIII-2019.pdf
90/XIII/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020 PDFU90-XIII-2019.pdf
91/XIII/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2020 rok PDFU91-XIII-2019.pdf
92/XIII/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU92-XIII-2019.pdf
93/XIII/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej PDFU93-XIII-2019.pdf


Sesja Nr XIV z dnia 17-12-2019 r.

Nr uchwały: Temat: Plik uchwały:
94/XIV/2019 Uchwała w sprawie zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU94-XIV-2019.pdf
95/XIV/2019 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok PDFU95-XIV-2019.pdf
96/XIV/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFU96-XIV-2019.pdf
97/XIV/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2020 rok PDFU97-XIV-2019.pdf
98/XIV/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU98-XIV-2019.pdf
99/XIV/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU99-XIV-2019.pdf
100/XIV/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka-Rozterk” PDFU100-XIV-2019.pdf
101/XIV/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Oleskiemu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowościach Gana i Dalachów” PDFU101-XIV-2019.pdf
102/XIV/2019 Uchwała w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora
finansów publicznych
PDFU102-XIV-2019.pdf
103/XIV/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU103-XIV-2019.pdf
104/XIV/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania pasa drogowego PDFU104-XIV-2019.pdf