Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla członków ochotniczych straży pożarnych

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ GMINĘ  W PRASZKA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Praszka  Plac Grunwaldzki 13 46-320 Praszka;, e-mail: umig@praszka.pl reprezentowana przez  Waldemar Przybył
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@praszka.pl, tel. +48 34 35 924 82
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym min.: ubezpieczeniem, kierowaniem strażaków na badania lekarskie i psychologiczne oraz szkolenia, realizacji zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu pożarniczym, wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia oraz w związku z wydaniem przez Starostwo Powiatowe zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. Nr 620 t.j.) oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz.U.2017.978 t.j).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: lekarze, placówki medyczne i laboratoria, którym zlecono badania, firmy ubezpieczeniowe, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, firmy szkoleniowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r., nr 14, poz. 67),  jednak nie krócej niż przynależność Pani/Pana do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie m.in. brak możliwości wykonania bezpłatnych badań lekarskich, szkoleń, wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wypłaty ekwiwalentu i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.