Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenia wodnoprawne

 • Informacja

   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na:

  1. wykonaniu urządzenia wodnego w Praszce
  2. usługa wodna - polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Praszce
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej z PE Ø 624mm o pojemności retencyjnej 210 l zlokalizowanej na działce 32/2 obręb ewid. 0052 Zawisna jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka miasto, o współrzędnych geodezyjnych (środek studni): Y-6530674,69 X-5658136,53,
  2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych z obszaru dróg wewnętrznych i placu manewrowego utwardzonych grysem kamiennym oraz nieutwardzonych poboczy terenu punktu skupu i składowania odpadów metalowych, działki nr 32/2 oraz 32/1, ark. m. 1, obręb 0052 Zawisna, jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka,

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej na terenie
  działki nr 188, obręb 0001
  2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu
   z kanalizacji deszczowej poprzez rów melioracyjny R-E w Km 0+105 jego biegu
  (dz. nr 188, obręb 0001) do wód powierzchniowych płynących cieku Trojanówka w km 30+550 jej
  biegu (dz. nr 1, obręb 0001)

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych
  do wód powierzchniowych tj. do rzeki Prosny, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego w miejscowości Praszka na działce nr ewid. 58/1 obręb 0052 Praszka, miasto Praszka, powiat oleski, woj. opolskie, z terenu drogi krajowej nr 42 w km 54+610 - 54+800

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację istniejącego przepustu na rowie przydrożnym pod zjazdem z OK 45 zlokalizowanego na dz. nr 50/2 i 16/1, średnicy 400 mm, długości 13,9 m i wykonaniu w jego miejscu nowego przepustu

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji – pozwolenie wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego”

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Gana.