Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - konsultacje społeczne

Praszka, dnia 2.10.2018r.

IT.I.604.34.2018

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1235 z późn. zm.) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

informuję

o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2018-2021.

Przedmiotem programu ochrony środowiska, jest realizacja polityki ochrony środowiska na obszarze gminy Praszka. Program będzie określał w szczególności:

  • cele ekologiczne,
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym środki finansowe.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, w pok. nr 5 lub na stronie internetowej urzędu www.bip.praszka.pl (poniżej)

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Programu, w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:ustnie do protokołu w Urząd Miasta w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska., w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu, w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: umig@praszka.pl.

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.

Załącznik:
PDFPOŚ Praszka 2018 - 2021.pdf