Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2018

Sesja Nr XXXIII z dnia 08-02-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
258/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU258-XXXIII-2018.zip (200,65KB)
259/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU259-XXXIII-2018.pdf (110,32KB)
260/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania PDFU260-XXXIII-2018.pdf (592,75KB)
261/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Praszka instrumentem płatniczym PDFU261-XXXIII-2018.pdf (102,30KB)
262/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021” PDFU262-XXXIII-2018.pdf (589,21KB)
263/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU263-XXXIII-2018.pdf (122,57KB)
264/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU264-XXXIII-2018.pdf (106,88KB)
265/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU265-XXXIII-2018.pdf (643,19KB)
266/XXXIII/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach PDFU266-XXXIII-2018.pdf (106,36KB)
267/XXXIII/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU267-XXXIII-2018.pdf (192,37KB)


Sesja Nr XXXIV z dnia 08-03-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
268/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU268-XXXIV-2018.pdf (133,04KB)
269/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu PDFU269-XXXIV-2018.pdf (102,53KB)
270/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU270-XXXIV-2018.pdf (110,41KB)
271/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU271-XXXIV-2018.pdf (1,21MB)
272/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Praszka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFU272-XXXIV-2018.pdf (203,93KB)
273/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie podziału Gminy Praszka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFU273-XXXIV-2018.pdf (369,78KB)
274/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2018 PDFU274-XXXIV-2018.pdf (206,72KB)
275/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 74/VIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 czerwca 2007 roku dot. regulaminu targowisk miejskich w Praszce PDFU275-XXXIV-2018.pdf (102,99KB)
276/XXXIV/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2018 rok PDFU276-XXXIV-2018.pdf (557,57KB)
277/XXXIV/2018 Uchwała wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 95/8 o pow. 0,0650 ha, 95/10 o pow. 0,2451 ha i 95/12 o pow. 0,4257 ha na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu PDFU277-XXXIV-2018.pdf (107,45KB)


Sesja Nr XXXV z dnia 26-04-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
278/XXXV/2018 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Praszka do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu PDFU278-XXXV-2018.pdf (431,28KB)
279/XXXV/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU279-XXXV-2018.zip (2,97MB)
280/XXXV/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU280-XXXV-2018.pdf (141,42KB)
281/XXXV/2018 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU281-XXXV-2018.pdf (120,38KB)
282/XXXV/2018 Uchwała w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU282-XXXV-2018.pdf (563,07KB)
283/XXXV/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU283-XXXV-2018.pdf (406,56KB)
284/XXXV/2018 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU284-XXXV-2018.pdf (109,39KB)
285/XXXV/2018 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych PDFU285-XXXV-2018.pdf (108,45KB)
286/XXXV/2018 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej oraz pełniącego inne stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom PDFU286-XXXV-2018.pdf (112,63KB)
287/XXXV/2018 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej PDFU287-XXXV-2018.pdf (103,78KB)


Sesja Nr XXXVI z dnia 29-05-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
288/XXXVI/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 PDFU288-XXXVI-2018.pdf (701,98KB)
289/XXXVI/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki PDFU289-XXXVI-2018.pdf (105,66KB)
290/XXXVI/2018 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Praszka napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży PDFU290-XXXVI-2018.pdf (109,84KB)
291/XXXVI/2018 Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Praszka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych PDFU291-XXXVI-2018.pdf (110,70KB)
292/XXXVI/2018 Uchwała w sprawie sprawie dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU292-XXXVI-2018.pdf (103,45KB)
293/XXXVI/2018 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej PDFU293-XXXVI-2018.pdf (106,66KB)


Sesja Nr XXXVII z dnia 28-06-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
294/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU294-XXXVIII-2018.zip (3,44MB)
295/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU295-XXXVII-2018.pdf (259,19KB)
296/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok PDFU296-XXXVII-2018.pdf (99,30KB)
297/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok PDFU297-XXXVII-2018.pdf (99,90KB)
298/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka PDFU298-XXXVII-2018.pdf (489,29KB)
299/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka PDFU299-XXXVII-2018.pdf (103,47KB)
300/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU300-XXXVII-2018.pdf (102,18KB)
301/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU301-XXXVII-2018.pdf (102,01KB)
302/XXXVII/2018 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2019 PDFU302-XXXVII-2018.pdf (2,09MB)
303/XXXVII/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU303-XXXVII-2018.pdf (107,81KB)
304/XXXVII/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU304-XXXVII-2018.pdf (1,09MB)


Sesja Nr XXXVIII z dnia 29-08-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
305/XXXVIII/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU305-XXXVIII-2018.zip (208,89KB)
306/XXXVIII/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU306-XXXVIII-2018.pdf (136,94KB)
307/XXXVIII/2018 Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Praszka PDFU307-XXXVIII-2018.pdf (2,82MB)
308/XXXVIII/2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU308-XXXVIII-2018.pdf (104,22KB)
309/XXXVIII/2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki PDFU309-XXXVIII-2018.pdf (196,15KB)


Sesja Nr XXXIX z dnia 27-09-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
310/XXXIX/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU310-XXXIX-2018.pdf (153,60KB)
311/XXXIX/2018 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU311-XXXIX-2018.pdf (102,46KB)
312/XXXIX/2018 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU312-XXXIX-2018.pdf (109,54KB)
313/XXXIX/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU313-XXXIX-2018.pdf (117,51KB)
314/XXXIX/2018 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Praszka PDFU314-XXXIX-2018.pdf (239,22KB)
315/XXXIX/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty PDFU315-XXXIX-2018.pdf (114,16KB)


Sesja Nr XL z dnia 12-10-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
316/XL/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU316-XL-2018.pdf (138,22KB)
317/XL/2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej PDFU317-XL-2018.pdf (104,12KB)
318/XL/2018 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU318-XL-2018.pdf (102,40KB)


Sesja Nr I z dnia 20-10-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
1/I/2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU1-I-2018.pdf (187,35KB)
2/I/2018 Uchwała w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU2-I-2018.pdf (110,12KB)
3/I/2018 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce PDFU3-I-2018.pdf (111,10KB)
4/I/2018 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU4-I-2018.pdf (119,71KB)
5/I/2018 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU5-I-2018.pdf (127,07KB)
6/I/2018 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Praszki PDFU6-I-2018.pdf (105,23KB)
7/I/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU7-I-2018.pdf (255,01KB)

 
Sesja Nr II z dnia 04-12-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
8/II/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU8-II-2018.pdf (133,34KB)
9/II/2018 Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym PDFU9-II-2018.pdf (109,55KB)
10/II/2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2019 rok PDFU10-II-2018.pdf (646,71KB)
11/II/2018 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. PDFU11-II-2018.pdf (104,56KB)
12/II/2018 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 PDFU12-II-2018.pdf (104,83KB)
13/II/2018 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020 PDFU13-II-2018.pdf (295,16KB)
14/II/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2019 rok PDFU14-II-2018.pdf (4,67MB)
15/II/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2019
PDFU15-II-2018.pdf (215,56KB)


Sesja Nr III z dnia 20-12-2018 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
16/III/2018 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFU16-III-2018.pdf (152,20KB)
17/III/2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2018 rok PDFU17-III-2018.pdf (135,07KB)
18/III/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFU18-III-2018.pdf (215,92KB)
19/III/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok PDFU19-III-2018.pdf (3,42MB)
20/III/2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFU20-III-2018.pdf (103,14KB)
21/III/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016-2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 PDFU21-III-2018.pdf (615,29KB)
22/III/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka na lata 2013-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest PDFU22-III-2018.pdf (1,75MB)
23/III/2018 Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU23-III-2018.pdf (2,00MB)
24/III/2018 Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym PDFU24-III-2018.pdf (111,17KB)
25/III/2018 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce PDFU25-III-2018.pdf (128,08KB)