Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz  Uchwały Rady Miejskiej w Praszce nr 134/XVIII/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale, (obejmującego obszar w rejonie ulic Szosa Gańska, Kaliska i Pod Kowalami) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 sierpnia 2017 r. do 1 września  2017 r., w  siedzibie  Urzędzie  Miejskim  w Praszce,  Plac  Grunwaldzki  13, pok. nr  2 (parter) w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.bip.praszka.pl zakładka Ogłoszenia – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, w sali nr 27  (piętro) o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Praszki, w sekretariacie Urzędu pok. nr 19,  w godzinach pracy Urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września  2017 r. lub na adres: Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem  elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.

BURMISTRZ PRASZKI

Jarosław Tkaczyński