Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2017

Sesja Nr XXIV z dnia 17-01-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
172/XXIV/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU172-XXIV-2017.zip
173/XXIV/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU173-XXIV-2017.pdf
174/XXIV/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość - Kozieł – Aleksandrów PDFU174-XXIV-2017.pdf
175/XXIV/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2017 rok PDFU175-XXIV-2017.pdf


Sesja Nr XXV z dnia 09-02-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
176/XXV/2017 Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły PDFU176-XXV-2017.pdf
177/XXV/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka PDFU177-XXV-2017.pdf
178/XXV/2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego PDFU178-XXV-2017.pdf
179/XXV/2017 Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki PDFU179-XXV-2017.pdf
180/XXV/2017 Uchwała w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Praszce Burmistrzowi Praszki PDFU180-XXV-2017.pdf


Sesja Nr XXVI z dnia 14-03-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
181/XXVI/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU181-XXVI-2017.pdf
182/XXVI/2017 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego PDFU182-XXVI-2017.pdf
183/XXVI/2017 Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania PDFU183-XXVI-2017.pdf
184/XXVI/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017 PDFU184-XXVI-2017.pdf
185/XXVI/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Praszka wkładu niepieniężnego do spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka PDFU185-XXVI-2017.pdf
186/XXVI/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Wierzbiu PDFU186-XXVI-2017.pdf


Sesja Nr XXVII z dnia 11-04-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
187/XXVII/2017 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU187-XXVII-2017.zip
188/XXVII/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Praszka do realizacji Projektu „Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce” w ramach Osi Priorytetowej X Infrastruktura usług społecznych Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji PDFU188-XXVII-2017.pdf
189/XXVII/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU189-XXVII-2017.pdf
190/XXVII/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU190-XXVII-2017.pdf
191/XXVII/2017 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka PDFU191-XXVII-2017.pdf
192/XXVII/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023” PDFU192-XXVII-2017.pdf
193/XXVII/2017 Uchwała w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki PDFU193-XXVII-2017.pdf
194/XXVII/2017 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki PDFU194-XXVII-2017.pdf
195/XXVII/2017 Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce PDFU195-XXVII-2017.pdf


Sesja Nr XXVIII z dnia 21-06-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
196/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. PDFU196-XXVIII-2017.pdf
197/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok PDFU197-XXVIII-2017.pdf
198/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU198-XXVIII-2017.zip
199/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU199-XXVIII-2017.pdf
200/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFU200-XXVIII-2017.pdf
201/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU201-XXVIII-2017.pdf
202/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2018 PDFU202-XXVIII-2017.pdf
203/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania PDFU203-XXVIII-2017.pdf
204/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zmian Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017 PDFU204-XXVIII-2017.pdf
205/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 PDFU205-XXVIII-2017.pdf
206/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji PDFU206-XXVIII-2017.pdf
207/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr XXXVI/93 Komisarza Rządowego Miasta i Gminy Praszka z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wydzierżawienia obiektów sportowych i nieodpłatnego przekazania wyposażenia hotelu na stadionie sportowym w Praszce PDFU207-XXVIII-2017.pdf
208/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego PDFU208-XXVIII-2017.pdf
209/XXVIII/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU209-XXVIII-2017.pdf


Sesja Nr XXIX z dnia 07-09-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
210/XXIX/2017 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU210-XXIX-2017.zip
211/XXIX/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU211-XXIX-2017.pdf
212/XXIX/2017 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU212-XXIX-2017.pdf
213/XXIX/2017 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU213-XXIX-2017.pdf
214/XXIX/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU214-XXIX-2017.pdf
215/XXIX/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU215-XXIX-2017.pdf
216/XXIX/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości przeznaczonej na boisko sportowe we wsi Strojec PDFU216-XXIX-2017.pdf
217/XXIX/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. Styczniowej PDFU217-XXIX-2017.pdf
218/XXIX/2017 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego PDFU218-XXIX-2017.pdf
219/XXIX/2017 Uchwała w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce PDFU219-XXIX-2017.pdf
220/XXIX/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów PDFU220-XXIX-2017.pdf
221/XXIX/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów PDFU221-XXIX-2017.pdf
222/XXIX/2017 Uchwała w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. PDFU222-XXIX-2017.pdf
223/XXIX/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Lipie w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce PDFU223-XXIX-2017.pdf
224/XXIX/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line"przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne PDFU224-XXIX-2017.pdf
225/XXIX/2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki PDFU225-XXIX-2017.pdf
226/XXIX/2017 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka PDFU226-XXIX-2017.pdf
227/XXIX/2017 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU227-XXIX.2017.pdf


Sesja Nr XXX z dnia 18-10-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
228/XXX/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU228-XXX-2017.pdf
229/XXX/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU229-XXX-2017.pdf
230/XXX/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU230-XXX-2017.pdf
231/XXX/2017 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU231-XXX-2017.pdf
232/XXX/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego
współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka
PDFU232-XXX-2017.pdf
233/XXX/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale PDFU233-XXX-2017.pdf
234/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce PDFU234-XXX-2017.pdf
235/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Praszce PDFU235-XXX-2017.pdf
236/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce PDFU236-XXX-2017.pdf
237/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce. PDFU237-XXX-2017.pdf
238/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VI z oddziałami przedszkolnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Kowalach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII z oddziałami przedszkolnymi PDFU238-XXX-2017.pdf
239/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przedmościu o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym PDFU239-XXX-2017.pdf
240/XXX/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu. PDFU240-XXX-2017.pdf
241/XXX/2017 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum w Praszce na kadencję 2018-2021 PDFU241-XXX-2017.pdf


Sesja Nr XXXI z dnia 28-11-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
242/XXXI/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU242-XXXI-2017.pdf
243/XXXI/2017 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU243-XXXI-2017.pdf
244/XXXI/2017 Uchwała w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka PDFU244-XXXI-2017.pdf
245/XXXI/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny PDFU245-XXXI-2017.pdf
246/XXXI/2017 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu dotyczącego działań związanych z przygotowaniem Projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej PDFU246-XXXI-2017.pdf
247/XXXI/2017 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Praszka na lata 2017 – 2020 PDFU247-XXXI-2017.pdf
248/XXXI/2017 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2018 - 2022 PDFU248-XXXI-2017.pdf
249/XXXI/2017 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej PDFU249-XXXI-2017.pdf
250/XXXI/2017 Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Toalety miejskiej PDFU250-XXXI-2017.pdf
251/XXXI/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2018 rok PDFU251-XXXI-2017.pdf
252/XXXI/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018 PDFU252-XXXI-2017.pdf


Sesja Nr XXXII z dnia 21-12-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
253/XXXII/2017 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU253-XXXII-2017.pdf
PDFZ1U253-XXXII-2017.pdf
254/XXXII/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2017 rok PDFU254-XXXII-2017.pdf
255/XXXII/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej PDFU255-XXXII-2017.pdf
PDFZ1U255-XXXII-2017.pdf
PDFZ2U255-XXXII-2017.pdf
256/XXXII/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2018 rok PDFU256-XXXII-2017.pdf
257/XXXII/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce” PDFU257-XXXII-2017.pdf