Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352) podmiot wymieniony w art. 3 tej ustawy zobowiązany jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej poinformować
o zasadach i warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
  1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Praszka www.bip.praszka.pl
  2. Udostępniona na stronie internetowej www.praszka.pl
  3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 2. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Praszka i na stronie internetowej.

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie, wykorzystania i pozyskania informacji publicznej
 2. udostępnienia innym użytkownikom informacji o pierwotnie pozyskanej formie
 3. informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystane.
 1. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznej udostępnionej na wniosek.

Warunki udostępniania określa Burmistrz Praszki odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 1. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Informacje spełniające cechy utworu lub stanowiących bazę danych można wykorzystać do celów komercyjnych i niekomercyjnych w całości lub we fragmentach pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 128 poz. 1402), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

 1. Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Praszce.

Urząd Miejski w Praszce nie ponosi odpowiedzialności za ponownie wykorzystaną, udostępnioną lub przekazaną informację publiczną w sposób naruszający porządek prawny.

 1. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.
  1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania następuje na wniosek, gdy:
   1. Informacja publiczna nie zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej czy też na stronie internetowej
   2. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
  2. Wniosek składa się w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
   Wniosek musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. W przypadku braków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia wraz z pouczeniem, że nie zmieszczenie się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
   W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 30 dni po powiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
  4. Na wnioskodawcę może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej. W celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
 2. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków prawnego wykorzystania, wysokości opłaty:
  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu w drodze decyzji rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
  2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy z Kodeksu Prawa Administracyjnego z tym, że odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni
  3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym z tym, że:
   1. przekazanie akt i odpowiedź na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
   2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt z odpowiedzią na skargę