Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2016

Sesja Nr XIV z dnia 28-01-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
98/XIV/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU98-XIV-2016.pdf
99/XIV/2016 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Gorzów Śląski w sprawie współpracy w zakresie planowania zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śląski - Praszka PDFU99-XIV-2016.pdf
100/XIV/2016 Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły PDFU100-XIV-2016.pdf
101/XIV/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na świetlicę wiejską PDFU101-XIV-2016.pdf
102/XIV/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości przeznaczonej na ścieżkę pieszo-rowerową PDFU102-XIV-2016.pdf
103/XIV/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2016 rok PDFU103-XIV-2016.pdf

Sesja Nr XV z dnia 31-03-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
104/XV/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 PDFU104-XV-2016.pdf
105/XV/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU105-XV-2016.zip
106/XV/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU106-XV-2016.pdf
107/XV/2016 Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej PDFU107-XV-2016.pdf
108/XV/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Praszki" PDFU108-XV-2016.pdf
109/XV/2016 Uchwała w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki PDFU109-XV-2016.pdf
110/XV/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016 PDFU110-XV-2016.pdf
111/XV/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU111-XV-2016.pdf
112/XV/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi PDFU112-XV-2016.pdf
113/XV/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Kowale jako działka nr 116/9 o pow. 0,0135 ha. PDFU113-XV-2016.pdf

Sesja Nr XVI z dnia 12-05-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
114/XVI/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU114-XVI-2016.zip
115/XVI/2016 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU115-XVI-2016.pdf
116/XVI/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021" wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU116-XVI-2016.pdf
117/XVI/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przedmość położonej w Gminie Praszka na lata 2015-2020 PDFU117-XVI-2016.pdf
118/XVI/2016 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych PDFU118-XVI-2016.pdf
119/XVI/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok PDFU119-XVI-2016.pdf
120/XVI/2016 Uchwała w sprawie poparciu "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu PDFU120-XVI-2016.pdf

Sesja Nr XVII z dnia 16-06-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
121/XVII/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok PDFU121-XVII-2016.pdf
122/XVII/2016 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok PDFU122-XVII-2016.pdf
123/XVII/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU123-XVII-2016.zip
124/XVII/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU124-XVII-2016.pdf
125/XVII/2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFU125-XVII-2016.pdf
126/XVII/2016 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU126-XVII-2016.pdf
127/XVII/2016 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU127-XVII-2016.pdf
128/XVII/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia flagi PDFU128-XVII-2016.pdf
129/XVII/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miejskiej w Praszce do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostająch rok dłużej w przedszkolach. PDFU129-XVII-2016.pdf
130/XVII/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych PDFU130-XVII-2016.pdf
131/XVII/2016 Uchwała w sprawie zmian Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016 PDFU131-XVII-2016.pdf
132/XVII/2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie Miasta Praszki PDFU132-XVII-2016.pdf
133/XVII/2016 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych PDFU133-XVII-2016.pdf

Sesja Nr XVIII z dnia 07-07-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
134/XVIII/2016 Uchwała w sprawie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale PDFU134-XVIII-2016.pdf
135/XVIII/2016 Uchwała w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. PDFU135-XVIII-2016.pdf

Sesja Nr XIX z dnia 23-08-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
136/XIX/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU136-XIX-2016.zip
137/XIX/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU137-XIX-2016.pdf
138/XIX/2016 Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka PDFU138-XIX-2016.pdf
139/XIX/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Praszce przy ulicy Powstańców Śląskich , oznaczonej na arkuszu mapy 1 numerem 281/1 o pow. 0,0110 ha. PDFU139-XIX-2016.pdf
140/XIX/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Kowalach PDFU140-XIX-2016.pdf
141/XIX/2016 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki PDFU141-XIX-2016.pdf
142/XIX/2016 Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Praszka na lata 2015-2020" PDFU142-XIX-2016.pdf
143/XIX/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski PDFU143-XIX-2016.pdf

Sesja Nr XX z dnia 27-09-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
144/XX/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU144-XX-2016.zip
145/XX/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU145-XX-2016.pdf
146/XX/2016 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU146-XX-2016.pdf
147/XX/2016 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” PDFU147-XX-2016.pdf
148/XX/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka PDFU148-XX-2016.pdf

Sesja Nr XXI z dnia 27-10-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
149/XXI/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU149-XXI-2016.pdf
150/XXI/2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU150-XXI-2016.pdf
151/XXI/2016 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU151-XXI-2016.pdf
152/XXI/2016 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU152-XXI-2016.pdf
153/XXI/2016 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie PDFU153-XXI-2016.pdf
154/XXI/2016 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie PDFU154-XXI-2016.pdf
155/XXI/2016 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach PDFU155-XXI-2016.pdf
156/XXI/2016 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy PDFU156-XXI-2016.pdf
157/XXI/2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. PDFU157-XXI-2016.pdf
158/XXI/2016 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką" PDFU158-XXI-2016.pdf
159/XXI/2016 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Oczko Sołtysy" PDFU159-XXI-2016.pdf

Sesja Nr XXII z dnia 29-11-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
160/XXII/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU160-XXII-2016.pdf
161/XXII/2016 Uchwała w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych PDFU161-XXII-2016.pdf
162/XXII/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2017 rok PDFU162-XXII-2016.pdf
163/XXII/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017 PDFU163-XXII-2016.pdf
164/XXII/2016 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania PDFU164-XXII-2016.pdf
165/XXII/2016 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania PDFU165-XXII-2016.pdf
166/XXII/2016 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości PDFU166-XXII-2016.pdf

Sesja Nr XXIII z dnia 20-12-2016 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
167/XXIII/2016 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPU167-XXIII-2016.zip
168/XXIII/2016 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok PDFU168-XXIII-2016.pdf
169/XXIII/2016 Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka PDFU169-XXIII-2016.pdf
170/XXIII/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPU170-XXIII-2016.zip
171/XXIII/2016 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok PDFU171-XXIII-2016.pdf