Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2015

Sesja Nr IV z dnia 05-02-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
19/IV/2015 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Praszka PDFU19-IV-2015.pdf (179,81KB)
20/IV/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka. PDFU20-IV-2015.pdf (92,45KB)
21/IV/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Strojcu przy ul. Częstochowskiej PDFU21-IV-2015.pdf (92,70KB)
22/IV/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie  bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/17 o pow. 0,0131 ha PDFU22-IV-2015.pdf (94,26KB)
23/IV/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy Praszka PDFU23-IV-2015.pdf (92,87KB)
24/IV/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody nabycia przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków PDFU24-IV-2015.pdf (90,76KB)
25/IV/2015 Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki. PDFU25-IV-2015.pdf (170,22KB)

Sesja Nr V z dnia 19-03-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
26/V/2015 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU26-V-2015.zip (4,59MB)
27/V/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU27-V-2015.pdf (127,09KB)
28/V/2015 Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Wspólnota Stradziec”  w Strojcu PDFU28-V-2015.pdf (128,55KB)
29/V/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 - 2025 PDFU29-V-2015.pdf (89,89KB)
30/V/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. PDFU30-V-2015.pdf (94,94KB)
31/V/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki PDFU31-V-2015.pdf (242,46KB)
32/V/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2015 PDFU32-V-2015.pdf (185,10KB)
33/V/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z podmiotem gospodarczym - Przedsiębiorstwo Budowlane „MACDECOR" Katowice PDFU33-V-2015.pdf (96,18KB)
34/V/2015 Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr 131/XVI/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania PDFU34-V-2015.pdf (96,05KB)
35/V/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania PDFU35-V-2015.pdf (98,42KB)
36/V/2015 Uchwała w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. PDFU36-V-2015.pdf (180,58KB)
37/V/2015 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Praszka do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk" PDFU37-V-2015.pdf (92,32KB)

Sesja Nr VI z dnia 23-04-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
38/VI/2015 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU38-VI-2015.pdf (26,22KB)
PDFZU38-VI-2015.pdf (1,70MB)
PDFOU38-VI-2015.pdf (26,73KB)
39/VI/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU39-VI-2015.pdf (144,82KB)
40/VI/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. PDFU40-VI-2015.pdf (95,08KB)
41/VI/2015 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU41-VI-2015.pdf (102,39KB)
42/VI/2015 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU42-VI-2015.pdf (96,43KB)
43/VI/2015 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU43-VI-2015.pdf (114,08KB)
44/VI/2015 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU44-VI-2015.pdf (92,06KB)
45/VI/2015 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU45-VI-2015.pdf (300,82KB)
46/VI/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU46-VI-2015.pdf (177,24KB)
47/VI/2015 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko PDFU47-VI-2015.pdf (1,66MB)
48/VI/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy ronda w Praszce PDFU48-VI-2015.pdf (399,81KB)
49/VI/2015 Uchwała w sprawie nadania Statutu Muzeum w Praszce PDFU49-VI-2015.pdf (186,95KB)
50/VI/2015 Uchwała w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok PDFU50-VI-2015.pdf (174,72KB)

Sesja Nr VII z dnia 11-05-2015 r.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2015 r. nie podjęto żadnych uchwał.

Sesja Nr VIII z dnia 18-06-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
51/VIII/2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy  za 2014 rok PDFU51-VIII-2015.pdf (205,62KB)
52/VIII/2015 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu  za 2014 rok PDFU52-VIII-2015.pdf (276,92KB)
53/VIII/2015 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej PDFU53-VIII-2015.pdf (26,25KB)
PDFZ1U53-VIII-2015.pdf (1,70MB)
PDFOU53-VIII-2015.pdf (27,11KB)
54/VIII/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU54-VIII-2015.pdf (121,39KB)
55/VIII/2015 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU55-VIII-2015.pdf (204,96KB)
56/VIII/2015 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU56-VIII-2015.pdf (130,62KB)
57/VIII/2015 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji PDFU57-VIII-2015.pdf (126,19KB)
58/VIII/2015 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu PDFU58-VIII-2015.pdf (90,76KB)
59/VIII/2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   odprowadzania ścieków PDFU59-VIII-2015.pdf (462,07KB)
PDFZU59-VIII-2015.pdf (373,18KB)
60/VIII/2015 Uchwała w sprawie dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców PDFU60-VIII-2015.pdf (89,34KB)
61/VIII/2015 Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki. PDFU61-VIII-2015.pdf (93,63KB)
62/VIII/2015 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki. PDFU62-VIII-2015.pdf (90,79KB)
63/VIII/2015 Uchwała w sprawie członkostwa Gminy Praszka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”. PDFU63-VIII-2015.pdf (95,35KB)

Sesja Nr IX z dnia 25-08-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
64/IX/2015 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU64-IX-2015.zip (1,73MB)
65/IX/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU65-IX-2015.pdf (154,98KB)
66/IX/2015 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFU66-IX-2015.pdf (91,54KB)
67/IX/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU67-IX-2015.pdf (100,44KB)
68/IX/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Ministestwa Pracy i Polityki Społecznej PDFU68-IX-2015.pdf (93,40KB)
69/IX/2015 Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do spraw wyboru ławników PDFU69-IX-2015.pdf (91,99KB)

Sesja Nr X z dnia 08-10-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
70/X/2015 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZIPU70-X-2015.zip (4,59MB)
71/X/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU71-X-2015.pdf (149,90KB)
72/X/2015 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej PDFU72-X-2015.pdf (93,17KB)
73/X/2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce PDFU73-X-2015.pdf (166,67KB)
74/X/2015 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie na kadencję 2016-2019 PDFU74-X-2015.pdf (92,19KB)
75/X/2015 Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia zbiornika retencyjnego PDFU75-X-2015.pdf (90,61KB)

Sesja Nr XI z dnia 19-11-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
76/XI/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU76-XI-2015.pdf (123,55KB)
77/XI/2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFU77-XI-2015.pdf (99,01KB)
78/XI/2015 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU78-XI-2015.pdf (103,40KB)
79/XI/2015 Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości i zasad jej pobierania oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFU79-XI-2015.pdf (97,77KB)
80/XI/2015 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego PDFU80-XI-2015.pdf (507,18KB)
81/XI/2015 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce PDFU81-XI-2015.pdf (91,45KB)
82/XI/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2016 rok PDFU82-XI-2015.pdf (6,83MB)
83/XI/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016 PDFU83-XI-2015.pdf (165,83KB)
84/XI/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży niezabudowanych działek położonych w Praszce przy ul. Marii Dąbrowskiej, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo rodzinne o niskiej intensywności zabudowy PDFU84-XI-2015.pdf (94,46KB)
85/XI/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 3 obrębu Praszka jako działka nr 374/6 o pow. 0,0316 ha PDFU85-XI-2015.pdf (94,37KB)
86/XI/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 98/9 o pow. 1,6947 ha na arkuszu mapy 1 obrębu Zawisna, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu PDFU86-XI-2015.pdf (97,48KB)
87/XI/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Prośnie w Praszce PDFU87-XI-2015.pdf (403,42KB)

Sesja Nr XII z dnia 17-12-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
88/XII/2015 Uchwała w sprawie ZIPU88-XII-2015.zip (141,83KB)
89/XII/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU89-XII-2015.pdf (135,38KB)
90/XII/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPU90-XII-2015.zip (159,47KB)
91/XII/2015 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2016 rok PDFU91-XII-2015.pdf (1,87MB)
92/XII/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu pieniężnego do Oczyszczlni Ścieków Praszka Sp. z o.o. PDFU92-XII-2015.pdf (93,40KB)
93/XII/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu wkładu niepieniężnego do PPU GOSKOM Sp. z o.o. PDFU93-XII-2015.pdf (96,16KB)
94/XII/2015 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji PDFU94-XII-2015.pdf (1,41MB)
95/XII/2015 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 78/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFU95-XII-2015.pdf (101,72KB)

Sesja Nr XIII z dnia 29-12-2015 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
96/XIII/2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2015 rok PDFU96-XIII-2015.pdf (115,07KB)
97/XIII/2015 Uchwała w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów PDFU97-XIII-2015.pdf (130,82KB)