Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Praszce Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Praszka, dnia 30 czerwca 2020 r.

GPRR.III.6840.9.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zgodnie z uchwałą Nr 84/XI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2015 r.

Burmistrz Praszki

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0051 Miasto Praszka przy ul. Marii Dąbrowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 355/5 na arkuszu mapy 22 o powierzchni 0,1062 ha.

Cena wywoławcza to 101 600,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sześćset zł).

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony będzie 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Praszce – pokój nr 27: 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki nr 13 w dniu 28 lipca 2020r. o godzinie 10:00

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu – 10 sierpnia 2017r.

Termin przeprowadzenia drugiego przetargu – 17 listopada 2017r.

Termin przeprowadzenia trzeciego przetargu – 26 lutego 2018r.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne – usługi wbudowane t. j. zajmujące mniej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, zabudowa towarzyszącą, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia budowlane, mała architektura, zieleń.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oleśnie księga wieczysta nr OP1L/00018030/0. Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Działka posiada w pobliżu następującą infrastrukturę:

 • sieć elektryczną,
 • sieć wodociągową,
 • sieć kanalizacji sanitarnej,
 • drogę utwardzoną,
 • kanalizację deszczową.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą do kasy Urzędu Miejskiego w Praszce lub na konto Urzędu Miejskiego w Praszce nr – 83 1050 1171 1000 0022 0211 7202 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedaży działki czyli 10 160 zł. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 22 lipca 2020r.

O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu Miejskiego w Praszce.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalany w ciągu 21 dni licząc od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z nabyciem nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni:

 • W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej,
 • Legitymować się dowodami osobistymi, nr NIP, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów, aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa (ewentualnie zgody organów statutowych na nabycie), dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
 • Posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się  przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pokoju nr 7 w Urzędzie miejskim w Praszce lub pod numerem telefonu 34 35 92 488 .

Burmistrz Praszki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2020
  przez: Martyna Siwik
 • opublikowano:
  30-06-2020 14:19
  przez: Grzegorz Sychla
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Praszce
  odwiedzin: 164
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Praszce
46-320 Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13

Dane kontaktowe:

fax: 34 359-24-69
e-mail: umig@praszka.pl
strona www: www.praszka.pl